Promocja!

Monitor Prawniczy Nr 6/2022

68,00 

SKU: 20815 Kategorie: ,

Opis

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze.
W numerze 6/2022 polecamy:

dr Jarosław R. Antoniuk „Pismo zaporowe w postępowaniach o udzielenie zabezpieczenia roszczenia i zabezpieczenie środka dowodowego”. Artykuł poświęcony jest problematyce dopuszczalności składania przez obowiązanych pism zaporowych w trakcie postępowań o zabezpieczenie roszczenia i zabezpieczenie środka dowodowego. Na podstawie analizy obecnej praktyki sądów w tym względzie autor wyróżnia cztery modele postępowania z pismami zaporowymi opowiadając się za tym z nich, który pozostawia decyzję co do zezwolenia stronie na złożenie pisma zaporowego, przewodniczącemu składu sądu rozpoznającego wniosek. Autor artykułu, dostrzegając brak stosownych przepisów w polskiej procedurze cywilnej, formułuje propozycje wprowadzenia regulacji dopuszczających instytucję pisma zaporowego w postępowaniach o zabezpieczenie roszczeń w sprawach własności intelektualnej oraz o zabezpieczenie środka dowodowego.
dr hab. Przemysław Wołowski „Decyzja administracyjna wydana w formie dokumentu elektronicznego jako podstawa wpisu do księgi wieczystej”. Problematyka określenia właściwej formy dokumentu mogącego stanowić podstawę wpisu do księgi wieczystej stanowi fundamentalne zagadnienie w postępowaniu wieczystoksięgowym, gdyż załączenie do wniosku o wpis do księgi wieczystej dokumentu w niewłaściwej formie będzie skutkowało oddaleniem przez sąd tego wniosku. Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje, że decyzja administracyjna może być wydana w jednej z dwóch form, mianowicie w tzw. formie tradycyjnej, papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego. Publikacja została poświęcona zagadnieniu, czy decyzja administracyjna wydana w formie dokumentu elektronicznego albo wydruk takiej decyzji może stanowić podstawę wpisu do księgi wieczystej.
Jan Kluza „Jedność czynu w odniesieniu do przestępstwa nie alimentacji”. Przestępstwo niealimentacji, określone w art. 209 § 1 KK, stanowi typ czynu zabronionego, którego realizacja jest rozciągnięta w czasie. Jest to przykład przestępstwa złożonego (trwałego), ponieważ dopiero kilkukrotne uchylanie się od alimentów realizuje znamiona czynu zabronionego. Obecne brzmienie art. 209 § 1 KK, ustalone ustawą z 2017 r., zakłada, że opóźnienie w wywiązywaniu się z alimentów musi stanowić co najmniej 3 świadczenia okresowe albo opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące. Również w brzmieniu sprzed dokonanej zmiany w doktrynie wyraźnie podkreślano, że do realizacji znamion czynu zabronionego dochodziło dopiero wówczas, gdy okres niealimentacji trwał co najmniej 3 miesiące. Aktualne zatem pozostają wątpliwości związane z tym, kiedy dochodzi do przerwania jedności czynu polegającego na niealimentowaniu zobowiązanego i kiedy bieg czynu zostanie rozpoczęty na nowo.
dr Jarosław Świeczkowski „Projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i innych ustaw – uwagi krytyczne”. Aktualnie trwają prace legislacyjne nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw. Szereg zaproponowanych rozwiązań budzi jednak wątpliwości.
dr Cezary Paweł Waldziński „Kontrola zgodności z prawem uchwał organów samorządu komorniczego”. W przedmiotowej publikacji omówiono charakter prawny podejmowanych przez organy samorządu komorniczego uchwał oraz poruszono zagadnienia związane z ich wadliwością. W artykule zaprezentowano pogląd, że Sąd Najwyższy nie ma wyłącznej kompetencji do badania zgodności z prawem uchwał organów samorządu komorniczego kwalifikowanych jako czynności prawne. Zdaniem autora art. 215 ust. 1 ustawy z 22.3.2018 r. o komornikach sądowych stanowi wyłącznie dodatkowy środek prawny do kontrolowania zgodności z prawem uchwał organów samorządu komorniczego.
dr Paweł Mazur „Miarkowanie zryczałtowanego świadczenia gwarancyjnego – glosa – V CSK 295/20″. Glosa stanowi krytyczne omówienie postanowienia SN z 19.12.2020 r., V CSK 295/20, w którym stwierdzono, że tzw. kary gwarancyjne, a więc umowy gwarancyjne, w których przewidziano obowiązek zapłaty zryczałtowanego świadczenia pieniężnego, nie podlegają miarkowaniu w oparciu o art. 484 § 2 KC. Autor, podzielając, co do zasady, stanowisko SN, wskazuje różnice konstrukcyjne i funkcjonalne pomiędzy karami umownymi a tzw. karami gwarancyjnymi, które przemawiają przeciw postulowanemu w doktrynie analogicznemu stosowaniu art. 484 § 2 KC w odniesieniu do tych ostatnich. Jednocześnie autor zauważa, że jeżeli w tzw. karze gwarancyjnej jako ryzyko gwarancyjne jest wskazywane samo niewykonanie lub nienależyte wykonanie innego zobowiązania, może ona zostać uznana za nieważną lub zakwalifikowana jako ukryta pod postacią umowy gwarancyjnej kara umowna.

W Monitorze Prawniczym znajdziesz:

Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie.
Fachowe opinie i analizy zagadnień problemowych.
Przegląd najistotniejszego, nowego orzecznictwa.
Aktualności z sal sądowych.
Obszerne dodatki tematyczne.
Odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji.

Informacje dodatkowe

Waga 160 g
Wymiary 209 × 287 mm
Dostępność

Dostępny

Rok publikacji
Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

Liczba stron

52

ISBN

977123065022811

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.