Promocja!

Wykładnia umów. Standardowe klauzule umowne. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa. Wzory umów

151,20 

Bogusław Lackoroński, Ewa Wójtowicz, Joanna Kuźmicka-Sulikowska, Krzysztof Zagrobelny, prof. UWr, Monika Tenenbaum-Kulig, Piotr Rodziewicz, Radosław Strugała, Wojciech Dubis

Brak w magazynie

Opis

W prezentowanym opracowaniu omówiono w niezwykle jasny i obszerny sposób problematykę wykładni umów, a także dokonano szczegółowej analizy wybranych klauzul, powszechnie stosowanych w umowach zawieranych między przedsiębiorcami.
Autorzy uzupełniają publikację o klauzule, które są powszechnie wykorzystywane w praktyce. Wyeksponowano je zwłaszcza w licznych przykładach zamieszczonych w poszczególnych częściach pozycji oraz we wzorach umów dostępnych w poprzednim wydaniu.
Zamieszczono tu, z myślą o Czytelniku, klauzule umowne stanowiące swego rodzaju punkt odniesienia dla komentarzy dla poszczególnych z nich oraz liczne uwagi dotyczące prawdopodobnych skutków prawnych stosowania wspomnianych klauzul umownych. Omawiane opracowanie zostało także wzbogacone o najnowsze stanowiska Autorów, uwzględniających także dotychczasowy dorobek doktryny i orzecznictwa.
W kolejnym, 3 wydaniu publikacji wskazano na najnowsze orzecznictwo, doktrynę oraz zmiany legislacyjne. Ponadto w książce znajduje się omówienie całkowicie nowych klauzul, tj.: umownych klauzul temporalnych oraz klauzuli dowodowej.
Publikacja jest podzielona na dwie części.
W części pierwszej zostały omówione standardowe klauzule umowne dotyczące m.in.

postanowień umownych dotyczących powstania, zmiany lub zakończenia umownego stosunku prawnego [m.in. klauzule wskazujące miejsce zawarcia umowy, klauzule wskazujące czas zawarcia umowy, klauzule (re)negocjacyjne, klauzule dotyczące formy następczych czynności prawnych, klauzule przyznające uprawnienie do odstąpienia (umowne prawo, odstąpienia i odstępne), umowne terminy zawite, klauzule dotyczące wypowiedzenia umowy, klauzule dotyczące cesji wierzytelności, klauzule dotyczące waloryzacji, klauzule prowadzące do przedłużenia stosunku zobowiązaniowego];
postanowień umownych dotyczących zakresu zobowiązania umownego [m.in. klauzule salwatoryjne, klauzule merger (klauzule integralności), klauzula „integralnej części umowy”];
postanowień umownych dotyczących wykonywania i skutków naruszenia umowy [m.in. klauzule odsetkowe, klauzule zabezpieczające należyte wykonanie umowy, klauzula płatności bezgotówkowej, klauzule dotyczące waluty, umowne fikcje doręczenia, klauzule kasatoryjne (lex commissoria), klauzule zastępczego wykonania zobowiązań, klauzula zadatku, klauzula zaliczki, klauzula kary umownej, umowne klauzule temporalne, klauzule dotyczące modyfikacji terminu spełnienia świadczenia a problematyka przedawnienia roszczeń, klauzule dotyczące odpowiedzialności kontraktowej, klauzule umowne wyłączające lub ograniczające zbieg roszczeń odszkodowawczych (art. 443 KC)];
pozostałych postanowień umownych [m.in. wybór prawa właściwego (klauzula wyboru prawa), klauzule jurysdykcyjne (prorogacyjna i derogacyjna), klauzula dotycząca właściwości miejscowej sądu (prorogatio fori), zapis na sąd polubowny, klauzule poufności, klauzule języka umowy, klauzula dowodowa, klauzula zakazu konkurencji, zapewnienia i oświadczenia (representation and warranties), oświadczenia dotyczące uznania roszczenia a przerwanie biegu, przedawnienia roszczeń, oświadczenie o zrzeczeniu się korzystania z zarzutu przedawnienia, klauzula „osoby odpowiedzialnej za realizację umowy”, klauzule dotyczące stosowania Kodeksu cywilnego];
listu intencyjnego (letter of intent).

W drugiej części książki znajdują się wzory umów ze wskazaniem w każdym wzorze poszczególnych klauzul. Dzięki czemu Czytelnik może zobaczyć jak zastosować poszczególne klauzule w praktyce. Są to następujące wzory: umowa o świadczenie usług doradczych, umowa o dzieło, umowa przedwstępna sprzedaży, umowa zlecenia, umowa o zarządzenie oddziałem zagranicznego przedsiębiorcy, umowa sprzedaży, umowa ramowa , umowa o świadczenie usług pomocy prawnej, porozumienie, umowa pożyczki oraz umowa najmu powierzchni biurowych.
Opracowanie to kierowane jest zwłaszcza do wykonawców wszelkich zawodów prawniczych, w tym: sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz wszystkich osób zajmujących się redagowaniem lub wykładnią umów cywilnoprawnych, a także aplikantów zawodów prawniczych i studentów kierunków prawniczych.

Informacje dodatkowe

Waga 960 g
Wymiary 165 × 238 mm

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.