Promocja!

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Komentarz / (Dostępny)

127,20 

Grzegorz Wrona

SKU: 19922 Kategorie: ,

Opis

Najnowszy na rynku, komentarz do ustawy z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany wynikające z ustawy z 30.4.2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, potocznie zwana „ustawą antyprzemocową”, która weszła w życie 30.11. 2020 r. Ustawa ta, oprócz zmian w samym Kodeksie postępowania cywilnego, wprowadza również zmiany m.in. Ustawie o Policji, Ustawie o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych. 
W publikacji znajduje się także omówienie rozporządzenia w sprawie procedury Niebieskie Karty. Ważnym dokumentem ustanowionym w lutym br. jest Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021, którego zapisy i odniesienia również zostały uwzględnione w komentarzu.
Publikacja na ma na celu omówienie zadań organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także pokazania zakresu pomocy udzielanej przez wskazane podmioty osobom dotkniętym taką przemocą oraz zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.
Szczególny nacisk położono na interpretacje zmian z listopada 2020 r. czyli m.in:

zmiana treści art 11a ustawy – nowy tryb usunięcia sprawcy przemocy z miejsca zamieszkania, dodaje się możliwość zakazania zbliżania się do miejsca zamieszkania;
dodaje się art. 11b – obowiązek wskazania miejsc noclegowych sprawcom przemocy.
dodaje się art. 66b w kodeksie wykroczeń- naruszenie postanowienia z art. 11a, oraz w postępowaniu o wykroczeniach art. 90 – postępowanie przyspieszone w sprawie art. 66b kodeksu wykroczeń;
ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – zwalnia się z kosztów sądowych sprawy z art. 11a;
w art. 9a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie dodaje się przedstawiciela Żandarmerii Wojskowej do zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych;

Ustawa antyprzemocowa daje możliwość szybkiej izolacji sprawcy przemocy w sytuacji, w której przemoc zagraża życiu lub zdrowiu osób, wobec których jest stosowana. Izolacja ta nastąpi w wyniku nadanych Policji i Żandarmerii Wojskowej uprawnień do wydania sprawcy przemocy nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub też zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Nakaz lub zakaz będzie wydawany wobec osoby która swoim zachowaniem, polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. W dniu 30.11.2020 r. weszło w życie rozporządzenie określające wzór zawiadomienia o wydaniu nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, wydanych wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie, umieszczanego na drzwiach mieszkania wobec niemożności doręczenia nakazu lub zakazu. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1951).
Prezentowany komentarz stanowi doskonałe wsparcie dla wszystkich podmiotów uczestniczących w postępowaniach dotyczących przemocy w rodzinie. Dotyczy to głównie: pracowników socjalnych, sędziów, kuratorów, policji, nauczycieli, prawników.
Dzięki tej publikacji Czytelnik otrzymuje m.in. wiedzę o tym jak:

Odseparować sprawcę przemocy od ofiary?
Wdrożyć procedurę Niebieskiej Karty?
Powołać zespół interdyscyplinarny?
Stworzyć gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie?
Współpracować w zakresie wymiany informacji pomiędzy zespołami interdyscyplinarnymi i grupami roboczymi?
Rozpoznać symptomy rodziny gdzie występuje przemoc?

Czytelnicy otrzymują także zestaw kluczowych wzorów dokumentów, w tym m.in.:

Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
Porozumienie między gminą a daną instytucją w sprawie zasad wyboru osób powołanych do zespołu interdyscyplinarnego,
Zobowiązanie do zachowania informacji i danych osobowych w tajemnicy,
Upoważnienie do dostępu i przetwarzania danych osobowych,
Przykładowa treść klauzuli informacyjnej jednostki publicznej,
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
Zasady przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych,
Dokumentacja naruszeń,
Rejestr odbiorców danych,
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych,
Wniosek o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia,
Nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia,
Kwestionariusz szacowania ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego służący stwierdzeniu zasadności zatrzymania, o którym mowa w art. 15a ust. 1 PolicjaU, lub wydania nakazu lub zakazu,
Zawiadomienie o wydaniu nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, wydanych wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie, umieszczanego na drzwiach mieszkania wobec niemożności doręczenia nakazu lub zakazu,
Protokół czynności opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, w związku z wydaniem nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia,
Zawiadomienie osoby stosującej przemoc w rodzinie, wobec której został wydany nakaz lub zakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, pozostawionego wobec niemożności doręczenia korespondencji,
Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
Zawiadomienie o odebraniu dziecka z rodziny,
Pouczenie o prawie do złożenia zażalenia,
Protokół z zakończenia procedury „Niebieskie Karty”.

Informacje dodatkowe

Waga 480 g
Wymiary 165 × 238 mm
Dostępność

Dostępny

Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

Liczba stron

271

ISBN

978-83-8235-483-6

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.