Promocja!

Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Komentarz / (Dostępny)

159,20 

Agata Nodżak, Anna Juryk, Grzegorz Krawiec, Marcin Kępa

Opis

Najnowszy na rynku komentarz do ustawy z 30.4.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
Publikacja zawiera zebrane w jednym miejscu informacje dotyczące:

postępowania w sprawie przygotowania do notyfikacji projektów programów pomocowych, projektów pomocy indywidualnej oraz projektów pomocy indywidualnej na restrukturyzację;
zasad współpracy z Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z podmiotami opracowującymi programy pomocowe, podmiotami udzielającymi pomocy, podmiotami ubiegającymi się o pomoc oraz beneficjentami pomocy, w zakresie pomocy publicznej.;
zasad współpracy z ministrem właściwym do spraw rolnictwa z podmiotami opracowującymi programy pomocowe, podmiotami udzielającymi pomocy, podmiotami ubiegającymi się o pomoc oraz beneficjentami pomocy, w zakresie pomocy publicznej;
zasad i trybu zwrotu pomocy publicznej;
zasad monitorowania pomocy publicznej.

Komentarz zachowuje układ ustawy o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej, z licznymi powiązaniami z innymi aktami prawnymi w szczególności z kodeksem postępowania administracyjnego i Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Najważniejsze atuty komentarza:

zebrane w jednym miejscu informacje o ustawie o postępowaniu w sprawie pomocy publicznej z autorską interpretacją jej stosowania,
uwzględnienie najnowszych zmian legislacyjnych, dorobku doktryny i orzecznictwa,
dokładnie omówiona istota pomocy publicznej,
dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień,
wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych.

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej sprawia, że zobowiązana jest ona stosować przepisy unijne dot. pomocy publicznej. Aby zapewnić zgodność udzielanej pomocy w Polsce z prawem wspólnotowym. Ustawa o postępowaniu w sprawie pomocy publicznej w drożyła częściowo dyrektywę Komisji 80/723/EWG EWG z dnia 25 czerwca 1980 r. w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między państwami członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi (Dz.Urz. WE L 195 z 29.07.1980) ostatnio zmienioną przez dyrektywę 2000/52/WE (Dz.Urz. WE L 193 z 29.07.2000).
Tylko w naszym komentarzu znajdą Państwo tak szczegółowo omówione zagadnienia z zakresu pomocy publicznej.
Książka jest kompleksową odpowiedzią na na pytania, które mogą sprawiać najwięcej problemów w procesie stosowania przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
Dzięki tej publikacji Czytelnik dowie się m.in.:

Czym różni się pomoc publiczną od pomocy de minimis?
Kiedy mamy do czynienia z pomocą publiczną?
Kto dokonuje notyfikacji?
Kto podlega przepisom o pomocy publicznej?
Co to jest pomoc de minimis?
Co nazywamy pomocą indywidualną?
Czy pomocy udzielanej w ramach wyłączeń grupowych dotyczy obowiązek notyfikacji?
Czy projekt pomocy indywidualnej udzielanej w ramach wyłączeń grupowych wymaga uzyskania opinii prezesa UOKiK?
Informacji dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
Czy czynność prawna w formie decyzji może tworzyć nową normę porządku prawnego?
Czy postępowanie związane z wydaniem zaświadczenia w zakresie pomocy de minimis jest postępowaniem administracyjnym w rozumieniu przepisów KPA?
Czy osobom prywatnym może zostać udzielona pomoc publiczna (de minimis)?
Czy pomoc publiczna przewidziana w akcie normatywnym musi być zatwierdzona przez Komisję Europejską?
Kiedy zmiany w pomocy istniejącej wymagają notyfikacji?
Co wskazuje mapa pomocy regionalnej?
Jak liczona jest maksymalna intensywność pomocy regionalnej?
Jaką formę może przyjąć oświadczenie woli beneficjenta?
Kiedy może być wszczęte postępowanie wykonawcze egzekucyjne?
Co bierze pod uwagę organ administracyjny wymierzający administracyjną karę pieniężną?
Kiedy administracyjną kara pieniężna nie może zostać nałożona?
W jaki sposób możliwe jest odwołanie od decyzji prezesa UOKiK nakładającej kare? pieniężną?
Jak wygląda odwołanie od decyzji administracyjnej ministra właściwego ds. rolnictwa?

Z uwagi na swoją zawartość komentarz jest nieocenionym wsparciem dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i dla jednostek samorządu terytorialnego oraz dla wszystkich innych osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z tego zakresu.

Fragment z recenzji
(…) Komentarz jest źródłem cennej wiedzy dotyczącej postępowania w zakresie pomocy publicznej, w tym udzielanej w ramach funduszy europejskich w latach 2021-2027, co jest szczególnie istotne w obliczu rozpoczęcia realizacji w Polsce programów operacyjnych nowej perspektywy finansowej. Komentowana ustawa określa zasady postępowania w sprawach dotyczących pomocy państwa, w tym: postępowanie w sprawie przygotowania do notyfikacji projektów programów pomocowych, projektów pomocy indywidualnej oraz projektów pomocy indywidualnej na restrukturyzację oraz zasady współpracy Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa z Komisją Europejską, podmiotami opracowującymi programy pomocowe, podmiotami udzielającymi pomocy, podmiotami ubiegającymi się o pomoc oraz beneficjentami pomocy. Ponadto komentowana ustawa wskazuje zasady i tryb zwrotu pomocy publicznej w przypadku wydania decyzji Komisji nakazującej taki zwrot oraz zasad monitorowania pomocy. Komentarz podejmuje ważne z praktycznego punktu widzenia zagadnienia z zakresu pomocy publicznej. Komentowana ustawa wraz z rozporządzeniami wykonawczymi ma bowiem znaczenie dla działań podejmowanych przez podmioty zaangażowane w udzielanie i kontrolę pomocy publicznej oraz jej beneficjentów. (…)
dr hab. Inga Kawka, prof. UJKatedra Prawa EuropejskiegoWydział Prawa i Administracji UJ

Informacje dodatkowe

Waga 320 g
Wymiary 165 × 238 mm
Dostępność

Dostępny

Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

Liczba stron

188

ISBN

978-83-8291-836-6

Rok publikacji

2023-04-27

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.