Promocja!

Ubezpieczenia w transporcie i logistyce. Praktyczne aspekty prawa ubezpieczeń + wzory do pobrania

143,20 

Agata Majerska, Agnieszka Sowa

SKU: 20964 Kategorie: ,

Opis

Publikacja stanowi szerokie kompendium wiedzy na temat zagadnień związanych z zawieraniem umów ubezpieczeniowych przez przedsiębiorców z branży Transport–Spedycja– Logistyka. W tej branży ochrona ubezpieczeniowa obejmuje nie tylko szkody komunikacyjne, ale również inne ryzyka związane z prowadzoną działalnością. Szkody zaistniałe w wyniku wypadków losowych powstałych w czasie transportu mogą przybierać znaczne rozmiary, zaś przedmiotem usług logistycznych może być mienie o wielomilionowej wartości. Dlatego niezwykle ważne jest, aby przedsiębiorcy mieli pewność, że są objęci rzetelną i realną ochroną ubezpieczeniową.
Książka koncentruje się na praktycznych aspektach stosowania prawa ubezpieczeń gospodarczych. Przeanalizowano w niej postanowienia ogólnych warunków ubezpieczeń stosowanych przez różnych ubezpieczycieli, które powodują największe trudności w praktyce. W każdym rozdziale przedstawiono i omówiono przykładowe sytuacje faktyczne oraz ich konsekwencje prawne. Szczególną uwagę zwrócono na praktyczną stronę zawierania umów ubezpieczenia oraz postępowanie przed ubezpieczycielem. Publikacja zawiera ponadto omówienie orzecznictwa sądowego oraz przystępny słownik pojęć stosowanych w umowach ubezpieczeniowych.
Książka w przystępny sposób omawia tematykę odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz charakteru umów zawieranych w branży TSL. W treści książki Czytelnicy znajdą praktyczne wskazówki dotyczące:

wyboru odpowiednich produktów ubezpieczeniowych zabezpieczających działalność prowadzoną przez przedsiębiorcę z branży transportowo-logistycznej;
przyczyn, dla których warto posiadać konkretne ubezpieczenia, mimo że obowiązek ich posiadania nie wynika z przepisów prawa;
elementów istotnych przy wyborze klauzul dodatkowych;
wad i zalet konkretnych klauzul proponowanych w umowach ubezpieczenia;
najczęstszych wyłączeń lub ograniczeń odpowiedzialności ubezpieczyciela;
postanowień, których należy unikać w umowach ubezpieczenia z uwagi na ryzyko odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela;
zasad ustalania wysokości odszkodowania i wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, pozwalające na prawidłowe kompletowanie dokumentacji potrzebnej do likwidacji szkody;
dostosowania pracy firmy, pracowników oraz podwykonawców do zobowiązań podjętych wobec ubezpieczycieli.

Ponadto publikacja zawiera omówienie przykładowych stanów faktycznych, bazujących na realnych zdarzeniach. Opisy zdarzeń zostały zaczerpnięte z praktyki obsługi prawnej wielu firm transportowych oraz logistycznych i odzwierciedlają faktyczne problemy, z jakimi rzeczywiście spotykają się przedsiębiorcy. Autorki komentują opisane sytuacje, wskazują problemy, których można by uniknąć, gdyby umowa ubezpieczenia zawierała inne postanowienia oraz przedstawiają właściwe rozwiązania, z powołaniem przepisów prawnych.
W książce uwzględniono również szeroki wybór orzecznictwa sądów powszechnych, na nowo omówionego w celu wskazania najważniejszych twierdzeń. Przywołane orzecznictwo ma stanowić dla przedsiębiorców bazę, na której można budować swoje roszczenia w stosunku do ubezpieczycieli. Z bazy orzecznictwa można korzystać zarówno w toku postępowania likwidacyjnego przed ubezpieczycielem likwidującym szkodę, jak i w czasie ewentualnego procesu sądowego. Powołanie w toku postępowania sądowego właściwego orzecznictwa może w znaczący sposób przechylić szalę zwycięstwa na korzyść przedsiębiorcy.
Na potrzeby książki opracowano także wzory dokumentów wykorzystywanych w postępowaniach likwidacyjnych z różnego rodzaju polis ubezpieczeniowych. Wzory zamieszczono w książce, a ponadto są one dostępne w wersji elektronicznej. Załączone wzory odnoszą się do różnych rodzajów ubezpieczeń i sytuacji faktycznych. Są to:

zawiadomienie o kradzieży pojazdu (ubezpieczenie AC),
zawiadomienie o przeniesieniu prawa własności pojazdu (ubezpieczenie OC),
zawiadomienie o wyrejestrowaniu pojazdu (ubezpieczenie OC),
wniosek o dokonanie ponownej kalkulacji należnej składki (ubezpieczenie OC),
wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
wniosek o przyspieszenie postępowania likwidacyjnego,
wezwanie do zapłaty odszkodowania – ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
wezwanie do zapłaty odszkodowania – ubezpieczenie AC,
wezwanie do zapłaty wyrównania odszkodowania – ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
odwołanie od decyzji o przyznaniu odszkodowania ustalonego metodą kosztorysową – podatek VAT,
odwołanie od decyzji o przyznaniu odszkodowania – szkoda całkowita,
odwołanie od decyzji o przyznaniu odszkodowania – potrącenie amortyzacyjne,
odwołanie od decyzji o odmowie wypłaty odszkodowania z uwagi na rażące niedbalstwo – ubezpieczenie OCP,
odwołanie od decyzji o odmowie wypłaty odszkodowania z uwagi na przekroczenie terminu zgłoszenia szkody – ubezpieczenie OCS.

Aby książka była zrozumiała i praktyczna, zawiera również sporządzony na jej potrzeby mini- słowniczek pojęć używanych w praktyce ubezpieczeniowej oraz powoływanych w publikacji. Ze słowniczka można dowiedzieć się między innymi:

Jakie korzyści daje poszkodowanemu actio directa?
Co oznacza bezpośrednia likwidacja szkody i dlaczego stanowi przywilej poszkodowanego?
W jaki sposób określa się wysokość franszyzy integralnej i franszyzy redukcyjnej oraz co każda z nich oznacza dla przedsiębiorcy?
Kto może być zainteresowany zawarciem ubezpieczenia cargo?
Kiedy, w rozumieniu polis ubezpieczeniowych, mamy do czynienia ze szkodą całkowitą, a kiedy z częściową?
Czy ubezpieczający jest tym samym podmiotem co ubezpieczony?
Jaką funkcję pełni limit kredytowy w ubezpieczeniu należności handlowych?
Jaka jest różnica pomiędzy reprezentantem do spraw roszczeń a korespondentem?

W książce Czytelnicy znajdą odpowiedzi na następujące pytania:

Jakie czynności należy podjąć, aby uzyskać odszkodowanie, gdy do wypadku komunikacyjnego dojdzie poza granicami Polski?
Czy możliwe jest dochodzenie roszczeń od zagranicznego ubezpieczyciela przed polskim sądem?
Czy istnieje możliwość uzyskania odszkodowania, gdy wypadek komunikacyjny spowodował nieustalony sprawca oraz do jakiego podmiotu skierować wówczas roszczenia?
Jakie są różnice w sposobie ustalania wysokości odszkodowania w przypadku szkody całkowitej i szkody częściowej?
W jakiej sytuacji można domagać się od ubezpieczyciela zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego?
W jaki sposób należy formułować klauzule dotyczące wyboru i weryfikacji przewoźników w ubezpieczeniu OCP i OCS, aby zapewnić jak najszerszy zakres ochrony dla przewozów wykonywanych przez podwykonawców?
Jakie jest praktyczne zastosowanie klauzuli przewoźnika umownego?
Jaką klauzulę należy zawrzeć w umowie ubezpieczenia OCP, aby obejmowało szkody, do których dojdzie w przypadku dostania się do naczepy pojazdu osób trzecich?
Czy ubezpieczenie OC działalności gospodarczej obejmuje szkody spowodowane przez podwykonawców?
Czy ubezpieczenie majątku przedsiębiorstw zawsze zapewnia ochronę w przypadku kradzieży z włamaniem lub rabunku?
Jakie są obowiązki przedsiębiorcy w zakresie zabezpieczenia mienia objętego ubezpieczeniem majątku przedsiębiorstw?
W jaki sposób działa ubezpieczenie należności (kredytu kupieckiego)?
Czy ubezpieczenie kredytu kupieckiego zapewnia ochronę w przypadku każdej faktury niezapłaconej przez kontrahenta?
Czy ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowe prowadzenie postępowania likwidacyjnego oraz jakich kosztów można dochodzić od ubezpieczyciela w takiej sytuacji?
W jakich sytuacjach i wobec jakich podmiotów ubezpieczyciel może skierować roszczenia regresowe?
Jakie klauzule zawrzeć w umowach ubezpieczenia, aby wyłączyć regres ubezpieczyciela do pracowników lub/ i podwykonawców przedsiębiorcy?

Dodatkowym atutem książki jest fakt, że została ona przygotowana przez praktyków – autorki są adwokatami w Kancelarii Adwokackiej Iuridica A. Majerska, B. Majerski s.c., świadczącej pomoc prawną dla przedsiębiorców z branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej. Publikacja jest efektem kilkuletnich doświadczeń autorek zdobytych przy rozwiązywaniu problemów prawnych przedsiębiorców z branży TSL, wśród których jednym z wiodących tematów są kwestie związane z zawieraniem umów ubezpieczenia oraz dochodzeniem od ubezpieczycieli wypłaty należnych odszkodowań.

Informacje dodatkowe

Waga 600 g
Wymiary 165 × 238 mm
Dostępność

Dostępny

Rok publikacji
Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

Liczba stron

374

ISBN

978-83-8291-436-8

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.