Promocja!

Rachunkowość instrumentów pochodnych

159,20 

Paweł Ożga

Opis

Rachunkowość instrumentów pochodnych. Praktyczny przewodnik w zakresie rachunkowości instrumentów pochodnych zgodnie z polskim prawem bilansowym i międzynarodowymi standardami rachunkowości. Zawiera również opis konsekwencji podatkowych stosowania tych form zabezpieczeń.
Tym, co wyróżnia ją spośród innych pozycji o podobnej tematyce jest ponad:

100 Rozbudowanych przykładów liczbowych i opisowych,
50 Schematów, rysunków i diagramów,
20 Schematów księgowych.

Dzięki tej książce zdobędziesz unikalną wiedzę jak krok po kroku skutecznie wdrożyć rachunkowość zabezpieczeń w przedsiębiorstwie i jakie korzyści zostaną z tego tytułu osiągnięte. Ponadto dowiesz się:

jakie są zasady działania najczęściej spotykanych derywatów,
jak zorganizować proces (i dział) zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie,
jakie możliwości w zakresie ujmowania instrumentów pochodnych w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym przewiduje prawo bilansowe,
jakie konsekwencje wiążą się z wybranym modelem rachunkowości derywatów,
w jaki sposób samodzielnie oszacować wartość godziwą najczęściej stosowanych derywatów,
jak przygotować kompletną dokumentację zabezpieczenia spełniającą wymogi formalne,
za pomocą jakich metod można skutecznie mierzyć efektywność powiązań zabezpieczających,
w jaki sposób zaprojektować testy skuteczności aby osiągnąć zadowalające wyniki,
jak rozliczać wynik na instrumencie zabezpieczającym w powiązaniu z pozycją zabezpieczaną,
jak opodatkować instrumenty pochodne,
jak zaprezentować posiadane derywaty w sprawozdaniu finansowym,
jakie zmiany w zasadach rachunkowości instrumentów pochodnych zostaną wprowadzone przez MSSF 9.

Książka zawiera ponad 100 rozbudowanych przykładów liczbowych i opisowych.
Przykłady zawarte w książce dotyczą m.in.:

szacowania wartości godziwej derywatów: walutowych i towarowych kontraktów forward, kontraktów forward na stopę procentową (FRA), swapów stopy procentowej (IRS), swapów walutowo-procentowych (CIRS), swapów towarowych, kontraktów futures, opcji europejskich, amerykańskich, azjatyckich, binarnych, barierowych, opcji na kontrakty futures, instrumentów strukturyzowanych,
identyfikacji instrumentów wyłączonych z rachunkowości zabezpieczeń,
podziału wartości godziwej instrumentów pochodnych,
identyfikacji pozycji niedopuszczonych do rachunkowości zabezpieczeń,
metod przeprowadzenia prospektywnych (ex ante) i retrospektywnych (ex post) testów efektywności zabezpieczenia (bezpośredniej kompensaty, analiza regresji, metoda redukcji zmienności, metoda uproszczona, VaR, itd.),
szacowania zmian wartości godziwej pozycji zabezpieczanej na potrzeby testów efektywności (metoda derywatu hipotetycznego, pozycje zabezpieczone strategiami o nieliniowej funkcji wypłaty, pomiar skumulowany vs periodyczny itd.),
wyceny składników powiązania zabezpieczającego,
rozliczenia zabezpieczenia wartości godziwej, przepływów pieniężnych oraz udziałów w aktywach netto jednostki zagranicznej,
opodatkowania instrumentów pochodnych (moment powstania kosztów i przychodów podatkowych, opodatkowanie premii opcyjnych, podatkowe skutków wyceny okresowej, wpływu rachunkowości zabezpieczeń na zobowiązania podatkowe),
różnice przejściowe i podatek odroczony (ustalenie różnic przejściowych dla opcji i instrumentów symetrycznych, wpływu rachunkowości zabezpieczeń na podatek odroczony),
ujmowania w sprawozdaniu finansowym informacji o instrumentach pochodnych, zakresu obligatoryjnych ujawnień na temat stosowanych derywatów,
zmian w rachunkowości derywatów wprowadzonych przez MSSF 9.

W książce przedstawiono również liczne schematy księgowe, które dotyczą m.in.:

ujmowania derywatów rozlicznych pieniężnie, instrumentów pochodnych rozliczanych przez dostawę instrumentu bazowego np. waluty obcej, akcji, obligacji,
ujęcia w księgach zabezpieczenia wartości godziwej,
zabezpieczenia przyszłej transakcji skutkującej powstaniem kosztów lub przychodów,
zabezpieczenia przyszłej transakcji skutkującej powstaniem składnika aktywów lub zobowiązań finansowych,
zabezpieczenia przyszłej transakcji skutkującej powstaniem składnika aktywów lub zobowiązań niefinansowych,
różnic w ujmowaniu derywatów według zasad ogólnych i rachunkowości zabezpieczeń,
zabezpieczenia udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych,
ujęcia w księgach instrumentów wbudowanych,
ujęcia w księgach wartości czasowej opcji niewyznaczonej do rachunkowości zabezpieczeń,
ujęcia zabezpieczenia, które przestało spełniać warunek wysokiej efektywności.

Ta publikacja jest dla ciebie, jeżeli:

Prowadzisz wymianę handlową z zagranicą
Rozliczasz się w walutach obcych
Korzystasz z finansowania zewnętrznego (leasing, kredyty, obligacje, środki zwrotne z UE, itd.)
100 rozbudowanych przykładów liczbowych i opisowych

Informacje dodatkowe

Waga 697 kg
Wymiary 160 × 240 cm

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Rachunkowość instrumentów pochodnych”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *