Promocja!

Przegląd zmian kadrowo-płacowych 2022/2023 + wzory do pobrania

111,20 

Maciej Sikorski, Martyna Myszkowska, Oskar Sobolewski

SKU: 21186 Kategorie: ,

Opis

Praktyczny poradnik, który w przystępny sposób opisuje zmiany w zakresie prawa pracy. Ten zbiór informacji ma przeprowadzić służby kadrowe w firmie, urzędzie, a także biurze rachunkowym przez zakamarki licznych zmian w prawie, jakie obecnie zachodzą lub będą miały miejsce w 2023 roku.
W publikacji, na licznych przykładach i praktycznych wskazówkach, omawiane są najważniejsze zmiany, z którymi każdy będzie się mierzył w najbliższych tygodniach i miesiącach 2023 roku.
Płaca minimalna
Tylko w tym opracowaniu pokażemy konsekwencje podwójnej zmiany płacy minimalnej w 2023 r. Po raz pierwszy podwyżka nastąpi od stycznia 2023 roku oraz lipca 2023 roku. Dwukrotna podwyżka płacy minimalnej będzie wiązała się z wyzwaniem dla pracodawców nie tylko pod kątem finansowym – wzrost o prawie 600 zł porównując lipiec 2023 do grudnia 2022 roku. To również rosnące wysokości świadczeń powiązanych z płacą minimalną.
Praca zdalna i badanie trzeźwości
Wiele miejsca poświęcamy nowym rozwiązaniom w Kodeksie pracy, jakim jest praca zdalna oraz badanie trzeźwości. Po prawie trzech latach prac 1.12.2022 r. Sejm przegłosował zdecydowaną większością ustawę, która wprowadzi do KP na stałe możliwość wykonywania pracy w formie pracy zdalnej.
Ta nowość polega na wpisaniu na stałe do KP możliwości świadczenia pracy zdalnej co będzie się wiązało z koniecznością wprowadzenia regulaminu/porozumienia obejmującego zasady pracy zdalnej. Jakie będą zasady pracy zdalnej okazjonalnej, w jaki sposób zostaną określone zasady ryczałtu za pracę zdalną oraz jakie przepisy i zasady BHP należy uwzględnić w tego rodzaju pracy przeczytają Państwo w książce. W związku z pracą zdalną pracodawca będzie miał obowiązek:

zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne, niezbędne do wykonywania pracy zdalnej,
zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną instalację, serwis, konserwację narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokryć niezbędne koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, a także pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej,
pokryć inne koszty niż koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej, jeżeli zwrot takich kosztów został określony w porozumieniu,
zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną szkolenia i pomoc techniczną niezbędne do wykonywania tej pracy.

Praca zdalna jest niewątpliwie także wyzwaniem w dziedzinie BHP zarówno dla pracodawców jak i samych pracowników. W książce przedstawione zostały tematy dotykające pewnego wycinka obszaru, z którym wiele firm jest zmuszonych się skonfrontować. Zapewnienie instalacji, serwisu, konserwacji narzędzi pracy, kwestie pokrycia kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej to tylko część zagadnień, które nowelizacja Kodeksu Pracy przewiduje.
W ramach przyjętej przez Sejm noweli wprowadzono do KP nowe przepisy, których celem jest zwiększenie zakresu badań dla pracowników. Obejmie to np. badania okresowe jak i badania wstępne. Zgodnie z przepisami KP pracodawcy mają obowiązek kierowania na badanie lekarskie pracowników. Są to zarówno badania wstępne jak i badania okresowe. Zgodnie z art. 229 KP wstępnym badaniom lekarskim, podlegają:

osoby przyjmowane do pracy,
pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Ponadto pracodawcy będą mogli kontrolować trzeźwość swoich pracowników. Zgodnie z przyjętą ustawą z 1.12.2022 r. do KP wprowadzone zostaną nowe przepisy umożliwiające badanie trzeźwości. Po art. 221b dodane zostaną nowe art. tj. 221c–221h które uregulują te sytuacje. Pracodawca będzie mógł przeprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników w sytuacji, kiedy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia. Co ważne, kontrola trzeźwości nie może naruszać godności oraz innych dóbr osobistych pracownika. Pracodawca musi uregulować zasady przeprowadzana kontroli w wewnątrzzakładowych źródłach prawa pracy. Dopóki tego nie zrobi nie będzie mógł prowadzić tego rodzaju kontroli – o tym jak się do tego przygotować również dowiedzą się Państwo z książki.
PPK
Ważną zmianą dla działu kadr jest nowelizacja ustawy o PPK. Prezentujemy wskazówki dotyczące działania i obowiązków pracodawców w związku z pierwszym i ponownym automatycznym zapisem do PPK, który będzie miał miejsce na początku 2023 roku. Omówimy od kogo i na jakich zasadach pracodawcy znowu będą otrzymywali deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Przytoczone zostaną również nowe przepisy dotyczące uprawnień inspekcji pracy, która może kontrolować pracodawców w związku ze zniechęcaniem do uczestnictwa w PPK, co będzie szczególnie teraz istotne, kiedy pojawi się pierwszy ponowny automatyczny zapis do PPK. Kontrola inspekcji pracy może się wiązać z bardzo wysokimi karami. W książce omówione zostały procedury i działania dotyczące tego, jak ustrzec się tych kar.
Podróże służbowe
W 2022 r. po raz pierwszy od prawie 10 lat podjęta została decyzja o zmianie wysokości diety z tytułu podróży służbowej. Zmiany obowiązują od 29.11.2022 r. w przypadku diety zagranicznej oraz od 1.1.2023 r. w przypadku diety krajowej (45 zł.). Wskazane zostaną również nowe stawki dotyczące tzw. kilometrówki.
Wysokość diety na podróże służbowe wpływa również na inne świadczenia, a to oznacza,że:

ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wyniesie po podwyżce 9 zł.
ryczałt za nocleg wynosić będzie 67,50 zł po podwyżce ( do 31.12.2022 r. wynosi 57 zł)
zwrot udokumentowanych kosztów noclegu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotnośćstawki diety, maksymalnie do kwoty 900 zł (do 31.12.2022 r. wynosi maksymalnie 760 zł.).

Zmiany podatkowe
W publikacji opisano również zmiany w uwzględnianiu kwoty zmniejszającej podatek w zaliczkach na podatek dochodowy w ciągu roku oraz nowy wzór formularza PIT-2, PIT-2A oraz PIT-3.
Nowy wzór formularza PIT-2, oprócz możliwości upoważnienia do stosowania kwoty zmniejszającej podatek nawet 3 płatników, daje możliwość złożenia oświadczeń, które wpływają na wysokość zaliczki lub rezygnacje z poboru zaliczki na podatek dochodowy. Za pośrednictwem najnowszego formularza podatnik może oświadczyć o:

zamiarze opodatkowania dochodów wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem,
rezygnacji ze stosowania ulgi dla młodych,
rozpoczęciu stosowania lub rezygnacji z podwyższonych kosztów pracowniczych,
rezygnacji ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich,
oświadczenia o skorzystania z ulg podatkowych m.in. dla rodzin 4+.

W poradniku przedstawiamy instrukcję krok po kroku wypełnienia najnowszej wersji oświadczeń.
Dodatkowo w najnowszej wersji formularza PIT-11 płatnik, oprócz standardowych informacji o przychodach, dochodach, kosztach oraz pobranych zaliczkach na podatek, jest zobowiązany podać m.in. wysokość przychodów zwolnionych z podatku, zaliczek pobranych od wypłacanych zasiłków macierzyńskich oraz informacji o składkach na rzecz związków zawodowych. Mimo że od 2022 r. zniesiono możliwość odliczania składki zdrowotnej od podatku, to w formularzu pobrane składki zdrowotne nadal są wykazywane. Informacje o ich pełnej wysokości mogą zostać wykorzystane w przypadku małego lub całkowitego braku zobowiązania podatkowego, a chęci skorzystania z ulgi na dzieci. Jak wypełnić PIT-11 krok po kroku prezentujemy w książce.
Ponadto przedstawiono zasady obliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców oraz wspólników spółek w 2023 r. oraz możliwość jej odliczenia od podstawy opodatkowania. Omówiono także najważniejsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych m.in. możliwość zmiany formy opodatkowania za 2022 r., wyłączenie odpowiedzialności płatnika podatku i ujednolicenie terminów składania zeznań podatkowych.
Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla:

Księgowych, kadrowych, osób odpowiedzialnych za kadry i płace w organizacji,
Osób zarządzających podmiotem zatrudniającym,
Pracodawców,
Podmiotów zatrudniających prowadzących PPK,
Przedsiębiorcy w szczególności na ryczałcie, podatku liniowym, karcie podatkowej.

Książka uwzględnia ustawy i nowelizacje:

Nowelizacje ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (art. 28a dodany ustawą o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079),
Rozporządzenie Rady Ministrów z 13.9.2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz.U. 2022 r. poz. 1952),
Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 25.10.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2302).

Opracowanie przybliży czytelnikowi aktualne regulacje i pozwoli na przygotowanie się na nie poprzez:

unikalny zestaw informacji skoncentrowany na tematyce kadrowej i płacowej,
zbiór praktycznych rozwiązań w postaci gotowych przykładów,
dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień,
wiele tabel i porównań,
wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych,
wzory dokumentów do pobrania.

W książce Czytelnik znajdzie odpowiedzi na następujące pytania:

Czym jest praca zdalna okazjonalna?
Na jakich zasadach będzie wdrażana praca zdalna?
Kto zbada pracownika na obecność alkoholu?
Kogo będzie można zbadać na obecność alkoholu ?
Czy w trakcie pracy zdalnej obowiązują przepisy BHP
Jakie obowiązki ma pracodawca w związku z ponownym zapisem do PPK?
Kiedy można zapisać do PPK nowego pracownika ?
Jakie są konsekwencje dwukrotnej podwyżki płacy minimalnej?
Ile wyniesie płaca minimalna od 1 stycznia a ile od 1 lipca 2023 ?
Jakie uprawnienia ma PIP w ramach PPK?
Komu podatnik może złożyć najnowszy formularz PIT-2?
Kto może złożyć PIT-2?
Czy złożony w poprzednich latach PIT-2 traci moc?
Ilu płatnikom można złożyć formularz PIT-2?
Jakie inne oświadczenia można złożyć za pomocą formularza PIT-2?
Co w sytuacji kilku umów u jednego płatnika i uwzględnianiem kwoty zmniejszającej podatek od każdej z nich?
Kto może złożyć formularz PIT-2A i PIT-3?
O jakie informacje został rozszerzony najnowszy PIT-11?
Jaka wersja formularza PIT-11 jest odpowiednia do uwzględnienia dochodów za 2022 rok?
Jak skutecznie zmienić wstecznie formę opodatkowania za 2022 r.?
Co ze składką zdrowotną w przypadku zmiany formy opodatkowania za 2022 r. ?
W jakiej wysokości obowiązuje w 2023 r. składka zdrowotna dla wspólników spółek osobowych, kapitałowych oraz przedsiębiorców?
O jakie osoby został rozszerzony katalog osób obowiązanych do płacenia składki zdrowotnej ?
Jak poprawnie opodatkować najem prywatny w 2023 r.?
Jakie są limity dla działalności nierejestrowanej w 2023 r.?
W jakich terminach płatnicy są obowiązani uwzględniać dane podane w PIT-2
Do kiedy płatnicy są obowiązani wysyłać i przekazywać PIT-11?

Informacje dodatkowe

Waga 310 g
Wymiary 165 × 238 mm
Dostępność

Nakład wyczerpany

Opis

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów uzupełniających publikację. Pobierz edytowalne wersje wzorów dokumentów omawianych w publikacji m.in.: Informacje o ponownym dokonywaniu wpłat do PPK w związku z ponownym zapisem w 2023 roku, Deklaracja o rezygnacji z PPK, Przykładowe wypełnienie PIT-2 krok po kroku. Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

Liczba stron

180

ISBN

978-83-8291-574-7

Rok publikacji

2022-12-23

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.