Promocja!

Przeciwdziałanie alkoholizmowi w gminie + wzory do pobrania / (Dostępny)

135,20 

Grzegorz Krawiec

Opis

Publikacja przedstawia kwestie związane z zadaniami gminy i kompetencjami organów gminy, jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.
Podstawą prawną w tym zakresie jest ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ustawa ta ma na celu m.in. szerzenie trzeźwości oraz opanowanie pijaństwa i alkoholizmu jako nałogu, dlatego ustawodawca określa w niej granice funkcjonowania jednostki, przedsiębiorców, państwa oraz samorządu terytorialnego w obszarze związanym z alkoholem. Gminy jako podstawowe jednostki samorządu terytorialnego są szczególnie predystynowane do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom z tym związanym. Gmina zlokalizowana jest bowiem najbliżej ludzi, najbliżej społeczeństwa. Organy gminy oraz inne jednostki gminne najlepiej więc orientują się w problemach związanych z nadmiernym spożywaniem alkoholu.
W związku z realizacją celów określonych przez ww. ustawę gmina oraz jej organy i inne jednostki organizacyjne mogą podejmować czynności o różnym charakterze: wydawanie aktów normatywnych, ale także aktów indywidualnych (zezwolenia dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych). Ponadto podejmuje szereg czynności związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu – są to działania wspomagające, interwencyjne, propagujące trzeźwość itd. Istotną rolę organy gminy odgrywają także przy tworzeniu i realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
W książce Czytelnik znajdzie m.in. odpowiedzi na następujące pytania:

Jakie zadania i kompetencje przyznawane są organom samorządu terytorialnego przez ustawodawcę w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi?
Jakie istnieją formy współdziałania organów gminy z organizacjami społecznymi w zakresie realizacji celów przewidzianych w ustawie?
Czy gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wymaga konsultacji społecznych z mieszkańcami?
Jak rozumieć pojęcie pomocy psychospołecznej i prawnej dla rodzin?
Jaką rolę pełnią centra integracji społecznej i kluby integracji społecznej?
Jakie przykładowe informacje mogą być zbierane w ramach diagnozy problemów alkoholowych?
Czy istnieje obowiązek sporządzenia raportu z wykonania w danym roku gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i efektów jego realizacji?
Co musi się znaleźć w uchwale w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy (miasta)?
Czy ograniczenie w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na obszarze gminy narusza zasadę wolności działalności gospodarczej?
Czy istnieją generalne przesłanki do cofnięcia zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych?
Kiedy i w jaki sposób może zostać utworzona izba wytrzeźwień?
W jakim celu prowadzi się ewidencję i dokumentację osób doprowadzonych do izby wytrzeźwień/placówki?

W publikacji przede wszystkim przedstawiono szczegółowe aspekty dotyczące podejmowania przez gminę uchwał w sprawach alkoholowych, a także materialne i procesowe kwestie związane z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych. Ponadto szczegółowej analizie poddano przepisy dotyczące działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu.
Sporo miejsca zajmują również rozważania dotyczące gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Informacje dodatkowe

Waga 280 g
Wymiary 165 × 238 mm
Dostępność

Dostępny

Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

Liczba stron

157

ISBN

978-83-8291-310-1

Rok publikacji

2023-04-25

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.