Promocja!

Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2021

159,20 

Adam Żądło, Anna Staszel, Artur Hołda, Bogdan Gajos, Iwona Czauderna, Jacek Pukaluk, Jadwiga Szczotka, Jolanta Kica, Katarzyna Smoleń, Katarzyna Trzpioła, Marek Piotrowski, Marek Przybylski, Mariusz Pogoński, Mateusz Oleksy, Michał Liszka, Monika M. Brzostowska, Patrycja Mikuła, Paweł Dymlang, Paweł Kubiesa, Paweł Ożga, Paweł Terpiłowski, Sylwia Adamczyk-Kaczmara, Teresa Krawczyk, Wojciech Kaczmara, Łukasz Chmielecki, Łukasz Klimczak

Brak w magazynie

Opis

Niezbędne informacje w zakresie zamknięcia rocznego 2021 w kontekście bilansowym oraz podatkowym wraz z wzorami dokumentów.
Kompleksowa publikacja, łącząca omówienie pełnego rozliczenia bilansowego (sprawozdania finansowe, czynności związane ze sporządzaniem e-sprawozdań, inwentaryzacja, ustalanie wyniku finansowego, podatek odroczony itd.) z zagadnieniami podatkowymi (przychód podatkowy, koszty uzyskania przychodów, ulgi podatkowe, rozliczanie strat podatkowych, ustalanie podstawy opodatkowania).
Większość zagadnień podatkowych jest omawiana w powiązaniu z rozwiązaniami bilansowymi (rozważania podatkowe są prowadzone równolegle z bilansowymi). Książka zawiera również zagadnienia pośrednio związane z zamknięciem rocznym, a istotne dla rozliczeń księgowych i podatkowych (np. SLIM VAT, JPK, MPP, VAT e-commerce, tzw. biała lista podatkowa). Uwzględnia i omawia zmiany, które weszły w życie w 2020 r. i 2021 r. i mają wpływ na zamknięcie 2021 r. (np. zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych, nowe obowiązki w zakresie CIT dla tzw. spółek nieruchomościowych, zmiany w cenach transferowych, estoński CIT).
Publikacja zawiera m.in.:

Harmonogram prac związanych z zamknięciem 2021 r.
Szczegółową charakterystykę poszczególnych elementów bilansu, ze szczególnym uwzględnieniem różnic między ujęciem księgowym, a podatkowym.
Szczegółowe omówienie elementów sprawozdania finansowego wraz z licznymi przykładami.
Ponad 45 wybranych zagadnień podatkowych, które omawiają kwestie kosztów i przychodów podatkowych. Większość tych zagadnień uwzględnia aspekt zamknięcia roku oraz przypadki różnic w podejściu księgowym i podatkowym.
Przejście z wyniku bilansowego na podatkowy oraz ustalenie podatku odroczonego (z uwzględnieniem zmian podatkowych, np. w zakresie spółek komandytowych) – ta część książki stanowi płynne przejście od rozdziału „Rachunek zysków i strat” z części III „Pozostałe elementy sprawozdania” do różnic księgowo-podatkowych przedstawionych w części IV „Koszty i przychody podatkowe – wybrane zagadnienia”.
Pozostałe wybrane aktywa i zobowiązania z uwzględnieniem skutków podatkowych, które nie są bezpośrednio związane z konkretną pozycją sprawozdania (np. inwentaryzacja, zagadnienie leasingu, kontrakty długoterminowe itd.).
Przedstawienie zmian w przepisach, które weszły w życie w 2020 i 2021 r. i mają wpływ na zamknięcie 2021 r. (Krajowy Standard Rachunkowości Nr 16, zmiana ustawy o rachunkowości dotycząca podpisu elektronicznego, zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych, nowe obowiązki w zakresie CIT dla tzw. spółek nieruchomościowych, zmiany w cenach transferowych, estoński CIT, ulga dla młodych, ulga abolicyjna).
Omówienie zmian w VAT (pakiet SLIM VAT 1 oraz 2, zmiany w zakresie plików JPK, pakiet VAT e-commerce, zmiany w zakresie mechanizmu podzielonej płatności oraz tzw. biała lista podatkowa).
Omówienie wpływu pandemii na zamknięcie roczne (ustalenie czy dana dotacja, subwencja, wsparcie finansowe z różnych instytucji, zwolnienia podatkowe itd. mogą być uznane za przychód, a wydatki z różnych form wsparcia można uznać za koszt, kontrola wydatkowania środków pomocowych, pomoc de minimis, weryfikacja zasady kontynuacji działalności, testowanie na utratę wartości aktywów, rezerwy występujące w szczególnych sytuacjach, ujawnienia w informacji dodatkowej do sprawozdania itd.).
Zagadnienia dotyczące spółki komandytowej: Istotna zmiana statusu podatkowego spółki komandytowej w 2021 r. – skutki dla wspólników i samej spółki. Najważniejsze daty bilansowe, gdy rok podatkowy spółki nie pokrywa się z rokiem obrotowym, rozliczenie zaliczek na poczet zysków, podział wyniku.
Omówienie projektów nowego KSR 14 „Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuacji działalności” oraz KSR 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”.
Nowe interpretacje izb skarbowych w zakresie zagadnień, które uległy zmianie w ostatnich latach, np. „ograniczenie w zaliczaniu do kosztów wydatków z tytułu usług niematerialnych”, „Podział przychodów i kosztów podatkowych na związane z działalnością podatkową oraz wynikające z zysków kapitałowych”.
Listy procedur oraz listy kontrolne związane z zamknięciem roku.
Wzory dokumentów pomocne do zamknięcia rocznego.

Dzięki tej książce dowiedzą się Państwo m.in.:

Jaki jest wpływ pandemii COVID-19 na zamknięcie roczne (weryfikacja zasady kontynuacji działalności, testowanie na utratę wartości aktywów, rezerwy występujące w szczególnych sytuacjach, ujawnienia w informacji dodatkowej do sprawozdania).
Jak stosować zmiany wprowadzone przez tarcze antykryzysowe w zakresie przychodów i kosztów podatkowych (ustalenie czy dana dotacja, subwencja, wsparcie finansowe z różnych instytucji, zwolnienia podatkowe itd. może być uznane za przychód, a wydatki z różnych form wsparcia można uznać za koszt).
Jak przy zastosowaniu plików JPK można sporządzić e-sprawozdanie (prezentujemy arkusz Excel z cash flow, bilansem i RZiS zasilany JPK_KR).
Jak sporządzić plik JPK_V7 – w szczególności prezentujemy wyjaśnienia w zakresie atrybutów i grup towarowo-usługowych – tzw. GTU.
Co zmieniło się w JPK po wejściu w życie rozporządzenia z 29.6.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.
Jak rozliczyć podatkowo spółkę komandytową za 2021 r., gdy jej rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem obrotowym – jakie informacje przekazać wspólnikom, jakie nowe obowiązki powstają dla spółki, rozliczenie zaliczek na poczet zysków, podział wyniku.
Jakie są zasady stosowania ulgi na złe długi w PIT, CIT oraz VAT.
Kiedy koszty finansowania dłużnego nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.
Jak dokonać rozpoznania podatku naliczonego w okresie późniejszym niż moment ujęcia podatku należnego w deklaracji JPK_VAT, tzw. szyk rozwarty w WNT.
Jakie są zasady wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO), która zastąpiła sprzedaż wysyłkową, a także nowe regulacje dotyczące sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI).
Jak przystąpić do procedury szczególnej VAT-OSS (unijnej i nieunijnej) oraz procedury importu – IOSS w celu zadeklarowania i zapłaty VAT od SOTI umieszczonych w przesyłkach o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej 150 euro.
Jak w zeznaniu rocznym dokonać rozliczenia dochodów z działalności zagranicznej.

Recenzowana książka pod redakcją Artura Hołdy pt. „Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020″ dotyczy z jednej strony czynności niezbędnych do zamknięcia roku z punktu widzenia przepisów o rachunkowości, z drugiej zaś rozliczenia podatkowego. Pomimo wielu części wspólnych dla tych rozliczeń, w tym związanych z dokumentacją pojawiają się istotne różnice, które warto znać i zestawić. Taki jest cel recenzowanej książki. Wykonanie tego celu powinno zająć wiele pracy, co też się stało, bo książka ma prawie 1400 stron (z tego część podatkowa to około 900 stron) i obejmuje w swym zakresie tematycznym prawie wszystko.
W konkluzji stwierdzam, że podobnych opracowań na rynku nie ma i tym bardziej z tej przyczyny recenzowana pozycja zasługuje na opublikowanie. Zaletą pracy jest objętość i szczegółowość ujęcia aplikacyjnego, a także przekrojowy charakter. Stąd książka może być praktycznym przewodnikiem dla księgowych, biegłych rewidentów, doradców podatkowych i radców prawnych. Ze względu na jej nowatorski charakter, ujęcie i układ treści, sposób przekazu skomplikowanej materii, interdyscyplinarny charakter (bilansowo-podatkowy), zdecydowane rekomenduję jej jak najszybsze wydanie z pożytkiem dla Czytelników i Wydawnictwa.
Z recenzji dr hab. Aleksandra Wernera, prof. nadzw. SGH

Zamknięcie roku obrotowego jest obszarem systemu informacyjnego jednostki gospodarczej, wymagającym specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa bilansowego i podatkowego, a także umiejętności praktycznych w tym zakresie. Prace (czynności, działania) są z roku na rok coraz bardziej rozbudowane i skomplikowane, między innymi z powodu zmian wprowadzanych w prawie bilansowym i podatkowym, a także konieczności zastosowania narzędzi elektronicznych i programów – platform – przekazywania danych. Wsparciem dla służb finansowo-księgowych jednostek gospodarczych mogą być specjalistyczne, wielopłaszczyznowe i wielosegmentowe publikacje z roku na rok modyfikowane oraz aktualizowane, ułatwiające przeprowadzenie tego procesu w prawidłowy sposób. Tego typu publikacją, podlegającą od 2017 roku corocznej aktualizacji oraz poszerzaniu o nowe problemy, jest wieloautorskie opracowanie pt. Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku. napisana pod redakcją naukową Artura Hołdy.
Wskazana publikacja stanowi niezwykle obszerną prezentację zagadnień składających się na zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za rok 2020. W publikacji uwzględniono zarówno wymogi formalno-prawne jak i problemy merytoryczne z tego zakresu. Do takich zaliczam złożoną problematykę wyceny bieżącej oraz bilansowej aktywów i pasywów, a także przegląd zakresu informacyjnego poszczególnych elementów sprawozdania finansowego, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego. W podsumowaniu można wskazać zalety opracowania, które świadczą o jego wartości.
Jedną z nich jest eksponowanie i rozstrzyganie praktycznych problemów, wspomagane przytaczanym orzecznictwem sądowym. Kolejną zaletą są liczne przykłady liczbowe dotyczące zarówno wyceny bieżącej i bilansowej jak i ewidencji księgowej. Na podkreślenie zasługuje również dobór tematyczny, a także szczegółowe odniesienia do stanu prawnego. Recenzowana publikacja została zaktualizowana i wzbogacona między innymi o problem związku pandemii COVID 19 z zamknięciem roku.
Z recenzji dr hab. Marzeny Strojek-Filus, prof. UE

Informacje dodatkowe

Waga 2500 g
Wymiary 210 × 295 mm

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.