Promocja!

Orzecznictwo Sądów Polskich – Nr 3/2024

Original price was: 105,00 zł.Current price is: 78,75 zł.

Na stanie

SKU: 520395 Kategoria: Tag:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2024

Spis treści

17. Postanowienie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 8 kwietnia 2021 r., XVII Amo 1/21; art. 357 § 2, § 21, art. 47930 k.p.c., str. 3Postanowienie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 27 kwietnia 2021 r., XVII Amo 1/21; art. 357 § 2, § 21, art. 47930 k.p.c. , str. 7Mateusz Błachucki – Dopuszczalność zaskarżenia postanowienia podjętego przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ramach ochrony tymczasowej. Glosa do postanowienia Sądu Ochrony Konkurencjii Konsumentów z dnia 27 kwietnia 2021 r., XVII Amo 1/21, str. 1118. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 29 września 2023 r., I CSK 149/23; art. 952 § 1 k.c., str. 22Anna Wilk – Zamiar popełnienia samobójstwa a testament ustny. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 29 września 2023 r., I CSK 149/23, str. 2519. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 13 czerwca 2023 r., I KZP 21/22; art. 37 § 1 pkt 3, art. 151a § 2 pkt 1, art. 155 § 4 k.k.s.; art. 439 § 1 pkt 9 w zw. z art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k., str. 36Jarosław Zagrodnik – Ciąg przestępstw skarbowych – aspekty karnoprocesowe. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 13 czerwca 2023 r., I KZP 21/22, str. 3720. Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 13 czerwca 2023 r., I KZP 22/22; art. 40, 41 § 1 k.p.k., str. 49Radosław Olszewski – Zakres pojęcia „sprawa” w perspektywie wyłączenia sędziego w postępowaniu karnym. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2023 r., I KZP 22/22, str. 5021. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 lipca 2022 r., III UZP 3/22; art. 2 ust. 3 ustawy z 30.04.2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1867), art. 73 ust. 3, 5 ustawy z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 690) , str. 58Beata Bury – Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych jako przesłanka nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 lipca 2022 r., III UZP 3/22 , str. 7122. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 4 października 2022 r., I PSKP 75/21; § 4 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3.03.2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowychzasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego; art. 14, 18 ustawy z 18.12.1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury; art. 5 k.p. , str. 81Katarzyna Gębala – Tryb odwoływania urzędnika sądu powszechnego z powierzonej mu na czas nieoznaczony funkcji kierownika sekretariatu wydziału. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 4 października 2022 r., I PSKP 75/21, str. 9023. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 lipca 2023 r., II GPS 3/22; art. 46 § 2 pkt 1 lit. b, art. 49 § 1, art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi(Dz.U. z 2023 r. poz. 259) , str. 97Mariusz Bogusz – Numer pesel jako element formalny skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów NSA z dnia 3 lipca 2023 r., II GPS 3/22, str.11324. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 grudnia 2022 r., II OSK 1000/22; art. 44 § 1 i 4, art. 41 § 1, art. 129 § 1 k.p.a. , str. 123Anna Golęba – Zawiadomienie przez stronę o zmianie adresu po wysłaniu decyzji a skuteczność jej doręczenia w trybie art. 44 § 4 k.p.a. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 grudnia 2022 r., II OSK 1000/22 , str. 12925. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 grudnia 2022 r., II FSK 989/20; art. 27 ust. 1 i 8 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.); art. 24ust. 2 lit. a umowy między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Berlinie dnia 14 maja 14 maja 2003 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90) , str. 136Robert Zieliński – Opodatkowanie dochodów z tytułu uprawiania sportu pochodzących z wygranych w turniejach golfowych uzyskanych na terytorium Niemiec. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnegoz dnia 6 grudnia 2022 r., II FSK 989/20, str. 149

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis

W MARCOWYM NUMERZE „ORZECZNICTWA SĄDÓW POLSKICH” REDAKCJA POLECA:   Zamiar popełnienia samobójstwa a testament ustny. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 29 września 2023 r., I CSK 149/23 dr hab. Anna Wilk, prof. AWSB – Wydział Nauk Stosowanych, Katedra Prawa i Administracji, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, radca prawny   Testament ustny może być sporządzony, jeżeli zachodzi obawa rychłej śmierci spadkodawcy, natomiast glosa dotyczy wykładni tego sformułowania w kontekście samobójstwa testatora. Sąd Najwyższy przyjął obiektywne rozumienie tej przesłanki, wskazując, że musi ona wynikać np. z przesłanek medycznych, a nie stanowić jedynie subiektywne przekonanie spadkodawcy, który ma zamiar popełnić samobójstwo. Autorka analizuje jednak ten problem z punktu widzenia istniejących w sprawie szczególnych okoliczności, takich jak choroba psychiczna spadkodawcy oraz jego trudna sytuacja osobista, a także w kontekście zasady favor testamenti.   Zakres pojęcia „sprawa” w perspektywie wyłączenia sędziego w postępowaniu karnym. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2023 r., I KZP 22/22 dr hab. Radosław Olszewski, prof. UŁ – kierownik Zakładu Postępowania Karnego, Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki   Glosowana odnosi się do niezwykle istotnego problemu, dotyczącego dopuszczalności stosowania instytucji wyłączenia sędziego w perspektywie zakresu sprawy, co ma znaczenie dla zachowania standardu rzetelnego postępowania karnego. Zagadnienia te były dotychczas przedmiotem zasadniczo odmiennych poglądów prawnych wyrażanych w judykaturze, co Sąd w uzasadnieniu prawnym skrupulatnie wskazał. Rzecz dotyczy określenia granic pojęcia „sprawa”, o którym mowa w art. 40 i 41 § 1 Kodeksu postępowania karnego i odpowiedzi na pytanie, czy odnosi się ono tylko do sprawy głównej, rozumianej jako orzekanie w głównym przedmiocie procesu, czyli o odpowiedzialności karnej oskarżonego, czy również do postępowań incydentalnych, w tym takich, które mają miejsce w ramach sprawy głównej, co może dotyczyć np. sędziów rozpoznających wnioski o wyłączenie innych sędziów, jak również innych kwestii, których potrzeba rozstrzygnięcia pojawi się w sprawie.   Tryb odwoływania urzędnika sądu powszechnego z powierzonej mu na czas nieoznaczony funkcji kierownika sekretariatu wydziału. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 4 października 2022 r., I PSKP 75/21 dr Katarzyna Gębala, LL.M. – asystent – specjalista do spraw orzecznictwa w Sądzie Najwyższym   Glosowany wyrok porusza istotny problem, jakim jest tryb odwoływania urzędnika sądu powszechnego z powierzonej mu na czas nieoznaczony funkcji kierownika sekretariatu wydziału. Autorka analizuje argumentację Sądu Najwyższego, krytycznie odnosząc się do wyrażonego w komentowanym orzeczeniu stanowiska, że decyzja pracodawcy o odwołaniu zatrudnionego w sądzie powszechnym urzędnika z powierzonej mu na czas nieokreślony funkcji kierownika sekretariatu wydziału i w konsekwencji pozbawienie go dodatku funkcyjnego nie wymaga wypowiedzenia warunków pracy i płacy.     W NUMERZE PONADTO: – Dopuszczalność zaskarżenia postanowienia podjętego przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ramach ochrony tymczasowej. Glosa do postanowienia Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 27 kwietnia 2021 r., XVII Amo 1/21, Mateusz Błachucki – Ciąg przestępstw skarbowych – aspekty karnoprocesowe. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 13 czerwca 2023 r., I KZP 21/22, Jarosław Zagrodnik – Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych jako przesłanka nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 lipca 2022 r., III UZP 3/22, Beata Bury – Numer pesel jako element formalny skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów NSA z dnia 3 lipca 2023 r., II GPS 3/22, Mariusz Bogusz – Zawiadomienie przez stronę o zmianie adresu po wysłaniu decyzji a skuteczność jej doręczenia w trybie art. 44 § 4 k.p.a. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 grudnia 2022 r., II OSK 1000/22, Anna Golęba – Opodatkowanie dochodów z tytułu uprawiania sportu pochodzących z wygranych w turniejach golfowych uzyskanych na terytorium Niemiec. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 grudnia 2022 r., II FSK 989/20, Robert Zieliński

Stan prawny
ISBN
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

KodTowaru

NEP-0005:202403

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

PodglądDodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights