Promocja!

Orzecznictwo Sądów Polskich – Nr 3/2023

Original price was: 98,00 zł.Current price is: 73,50 zł.

Na stanie

SKU: 416299 Kategoria: Tag:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2023

Spis treści

20. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 15 czerwca 2022 r.,  II CSKP 380/22; art. 417 § 1, art. 471 k.c., art. 90 ust. 2, art. 90 ust. 2b, art. 90 ust. 11 ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198), str. 3Martyna Krystman – Podstawa prawna dochodzenia roszczeń w związku z niewypłaceniem dotacji oświatowej w należnej wysokości. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 15 czerwca 2022 r., II CSKP 380/22 , str. 10 21. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 12 stycznia 2022 r.,  III CZP 24/22; art. 108 k.c., art. 2 k.s.h., str. 21Bartłomiej Kugacz – Zakaz dokonywania czynności „z samym sobą” (art. 108 k.c.) w przypadku tożsamości mocodawcy pełnomocnika jednej strony i prokurenta drugiej strony umowy. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 12 stycznia 2022 r., III CZP 24/22, str. 26 22. Postanowienie składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 14 września 2022 r., I KZP 10/22; art. 77 § 1 ustawy z 27.07.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2072 ze zm.); art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k.; art. 179, art. 180 Konstytucji RP, str. 34Ryszard A. Stefański – Sposób okreś lenia czasu trwania delegacji sędziego do innego sądu i skutki procesowe jego naruszenia. Glosa do postanowienia składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 14 września 2022 r., I KZP 10/22, str. 43 23. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 30 września 2021 r., I UZ 17/21; art. 201 § 1, art. 210 § 1 k.s.h., art. 379 pkt 2 k.p.c., str. 51Jakub Litowski – Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sporze z członkiem zarządu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 30 września 2021 r., I UZ 17/21, str. 60 24. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5 kwietnia 2022 r., III PZP 1/22; art. 379 pkt 4 k.p.c., art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, str. 70Grzegorz Kamieński – Sprzeczność składu sądu w rozumieniu art. 379 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5 kwietnia 2022 r., III PZP 1/22, str. 9825. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 26 maja 2021 r., II USKP 47/21; art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1133 ze zm.); art. 51 ust. 7 ustawy z 10.02.2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. poz. 624 ze zm.), art. 67 ust. 1 Konstytucji RP, str. 107Renata Babińska-Górecka – Warunki nabycia prawa do zasiłku macierzyńskiego w razie urodzenia dziecka po ustaniu tytułu ubezpieczenia. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 26 maja 2021 r., II USKP 47/21, str. 113 26. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2022 r.,  III OSK 2273/21; art. 91 ust. 1 i 2 RODO; kan. 220 Kodeksu prawa kanonicznego; art. 19 ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2022 r. poz. 329 ze zm.), str. 125Bernard Łukańko – Właściwość organu nadzorczego w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w Kościele katolickim. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2022 r., III OSK 2273/21, str. 136 27. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lipca 2022 r.,  III OSK 2776/21; art. 19 ust. 1 i 2 RODO; kan. 220 Kodeksu prawa kanonicznego, str. 146Paweł Litwiński – Brak możliwości nakazania usunięcia danych osobowych z ksiąg parafialnych. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lipca 2022 r., III OSK 2776/21, str. 158 28. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 stycznia 2022 r.,  III OSK 982/21; art. 36 ust. 3 i 5 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530), str. 169Tomasz Kosicki – Niedopuszczalność przyznania marszałkowi województwa fakultatywnego dodatku specjalnego z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 stycznia 2022 r., III OSK 982/21 ., str. 175

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis

W MARCOWYM NUMERZE „ORZECZNICTWA SĄDÓW POLSKICH” M.IN.:  Sposób określenia czasu trwania delegacji sędziego do innego sądu i skutki procesowe jego naruszenia. Glosa do postanowienia składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 14 września 2022 r., I KZP 10/22 prof. dr hab. Ryszard A. Stefański – Katedra Prawa Karnego, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie  W glosowanym postanowieniu Sąd Najwyższy wskazał, że delegacja przez Ministra Sprawiedliwości sędziego do pełnienia obowiązków w innym sądzie musi wskazywać początkową i końcową jej datę, a skutkiem procesowym naruszenia tej zasady jest bezwzględny powód odwoławczy w postaci nienależytej obsady sądu (art. 439 § 2 pkt 2 Kodeksu postępowania karnego). Autor glosy aprobuje te wskazania i podziela przytoczone na ich poparcie argumenty. Jednocześnie uzupełnia je analizą językową zwrotu: „na czas określony” zawartego w art. 77 § 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.  Warto polecić także dwie glosy dotyczące ważnego tematu ochrony danych osobowych w Kościele katolickim i kompetencji w tym zakresie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:  Właściwość organu nadzorczego w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w Kościele katolickim. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2022 r., III OSK 2273/21 dr hab. Bernard Łukańko, prof. INP PAN – Instytut Nauk Prawnych, Polska Akademia Nauk  Glosowany wyrok dotyczy zagadnień związanych ze skutkami przyjęcia przez Kościół katolicki kościelnego aktu prawnego regulującego zagadnienia ochrony danych osobowych. Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził spełnienie przez akt kościelny – dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wymogów art. 91 RODO. Sąd podzielił stanowisko, że przyjęcie własnego, kościelnego aktu prawnego i powołanie odrębnego organu nadzorczego – Kościelnego Inspektora Ochrony Danych – skutkuje brakiem właściwości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie skarg na przetwarzanie danych przez Kościół katolicki.  Brak możliwości nakazania usunięcia danych osobowych z ksiąg parafialnych. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lipca 2022 r., III OSK 2776/21 dr Paweł Litwiński – adwokat, partner w Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp.p.  Naczelny Sąd Administracyjny stanął przed koniecznością udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest kompetentny do tego, by nakazać usunięcie z rejestrów prowadzonych przez władze kościelne danych osobowych kogoś, kto dokonał aktu apostazji. Sąd analizował przesłanki zastosowania art. 91 RODO i przyjął, że jedynym organem właściwym do ewentualnego nakazania usunięcia tych danych jest Kościelny Inspektor Ochrony Danych.  W NUMERZE PONADTO: – Podstawa prawna dochodzenia roszczeń w związku z niewypłaceniem dotacji oświatowej w należnej wysokości. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 15 czerwca 2022 r., II CSKP 380/22, Martyna Krystman – Zakaz dokonywania czynności „z samym sobą” (art. 108 k.c.) w przypadku tożsamości mocodawcy pełnomocnika jednej strony i prokurenta drugiej strony umowy. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 12 stycznia 2022 r., III CZP 24/22, Bartłomiej Kugacz – Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sporze z członkiem zarządu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2021 r., I UZ 17/21, Jakub Litowski – Sprzeczność składu sądu w rozumieniu art. 379 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5 kwietnia 2022 r., III PZP 1/22, Grzegorz Kamieński – Warunki nabycia prawa do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu tytułu ubezpieczenia. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 26 maja 2021 r., II USKP 47/21, Renata Babińska-Górecka – Niedopuszczalność przyznania marszałkowi województwa fakultatywnego dodatku specjalnego z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 stycznia 2022 r., III OSK 982/21, Tomasz Kosicki

Stan prawny
ISBN
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

KodTowaru

NEP-0005:202303

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

PodglądDodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights