Promocja!

Orzecznictwo Sądów Polskich – Nr 12/2023

Original price was: 98,00 zł.Current price is: 73,50 zł.

Na stanie

SKU: 492681 Kategoria: Tag:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2023

Spis treści

96. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 29 maja 2019 r., III CSK 91/17; art. 129 ust. 4 ustawy z 27.04.2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.), str. 3Tomasz Adaszewski – Wykładnia pojęcia „wystąpienie z roszczeniem” w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – IzbaCywilna z dnia 29 maja 2019 r., III CSK 91/17 , str.  797. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 8 listopada 2019 r., III CZP 24/19; art. 11102 k.p.c. , str.  15Maciej Zachariasiewicz – Zawężająca wykładnia pojęcia „rozstrzygnięcie dotyczące praw rzeczowych na nieruchomości”. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 8 listopada 2019 r., III CZP 24/19, str.  2198. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 16 września 2022 r., II CSKP 355/22; art. 23, 24 k.c., art. 2 ust. 1, art. 6 ustawy z 6.07.2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 129), str.  34Katarzyna Ciućkowska, Justyna Piskorek-Waszkiewicz – Zlecający usługę detektywistyczną jako sprawca naruszenia dóbr osobistych. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 16 września 2022 r., II CSKP 355/22 , str.  4699. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 13 czerwca 2023 r., I KZP 21/22; art. 37 § 1 pkt 3, art. 151a § 2 Kodeksu karnego skarbowego, art. 439 § 1 pkt 9 w zw. z art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k., str.  56Adrian Zbiciak – Skład sądu odwoławczego w sytuacji zastosowania nadzwyczajnego obostrzenia kary na skutek przypisania popełnienia przestępstw skarbowych w warunkach ciągu przestępstw. Glosado postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 13 czerwca 2023 r., I KZP 21/22 , str.  72100. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 8 czerwca 2022 r., III UZP 1/22; art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych(Dz.U. z 2022 r. poz. 504), art. 6 pkt 2 ustawy z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2022 r. poz. 933), art. 2 pkt 2 ustawy z 14.12.1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz.U. z 1998 r. Nr 24, poz. 133), str.  80Kamil Antonów – Uwzględnienie przy ustalaniu prawa do emerytury oraz przy obliczaniu jej wysokości przypadających przed 1.01.1983 r. okresów pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 8 czerwca 2022 r., III UZP 1/22, str.  98101. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2022 r., II PSKP 117/21; art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z 23.05.1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 854), art. 45 § 2 k.p. , str.  105Janusz Żołyński – Rezygnacja członka związku zawodowego z członkostwa w tej organizacji a ochrona przewidziana w art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2022 r., II PSKP 117/21, str.  117102. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lutego 2023 r., II GSK 1987/22; art. 37at ust. 8, art. 127b ust. 1a, 1b, art. 99 ust. 3 pkt 2 ustawy z 6.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1977 ze zm.), str. 126Jacek Jagielski – Kara pieniężna przewidziana w art. 127b ust. 1a ustawy – Prawo farmaceutyczne a postępowanie dotyczące naruszenia tzw. progów antykoncentracyjnych. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lutego 2023 r., II GSK 1987/22, str.  132103. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 września 2022 r., II GSK 2034/18; art. 18 ust. 10 pkt 2, art. 18 ust. 7 pkt 6, art. 96 ustawy z 26.10.1992 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi(Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.), art. 22 Konstytucji RP, str.  140Agnieszka Brol – Możliwość sprzedaży napojów alkoholowych z wykorzystaniem Internetu. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 września 2022 r., II GSK 2034/18, str.  152104. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 maja 2022 r., I FSK 217/22; art. 144b § 1, § 2 pkt 2, § 3, § 4 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.), str. 160Grzegorz Sibiga – Nadanie przez system teleinformatyczny identyfi katora pisma w doręczanym wydruku decyzji. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 maja 2022 r., I FSK 217/22, str.  166

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis

W GRUDNIOWYM NUMERZE „ORZECZNICTWA SĄDÓW POLSKICH” REDAKCJA POLECA:   Możliwość sprzedaży napojów alkoholowych z wykorzystaniem Internetu. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 września 2022 r., II GSK 2034/18 Agnieszka Brol – prawniczka in-house, Warszawa   Sprzedaż alkoholu jest jednym z przykładów ustawowej reglamentacji swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Ustawodawca wprowadził szczególne zasady związane ze sprzedażą napojów alkoholowych, polegające między innymi na konieczności uzyskania zezwoleń odpowiednio na obrót hurtowy napojami alkoholowymi oraz na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży bądź poza nim. Zasady te szczegółowo reguluje ustawa z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która – pomimo kilku nowelizacji – nie objęła swoim zakresem kwestii związanych z Internetem, będącym przestrzenią szczególnie istotną we współczesnym świecie. Konieczność dostosowania działalności gospodarczej do współczesnych realiów powoduje, że niezbędne jest ustalenie, czy sprzedaż napojów alkoholowych z wykorzystaniem Internetu jest zgodna z uregulowaniami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.   Zlecający usługę detektywistyczną jako sprawca naruszenia dóbr osobistych. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 16 września 2022 r., II CSKP 355/22 dr Katarzyna Ciućkowska – adiunkt, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Justyna Piskorek-Waszkiewicz – referendarz Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej; radca prawny   Stan faktyczny, do którego odnosi się glosowane orzeczenie, dotyczy prowadzenia czynności detektywistycznych w związku z toczącym się postępowaniem rozwodowym. Z uzasadnienia glosowanego rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego wynika, że zasadniczo zlecający usługę detektywistyczną będzie ponosił odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych osoby trzeciej, mimo że nie jest on sprawcą bezpośrednim takiego naruszenia. Niemniej jednak przy ocenie, czy zachodzą przesłanki wyłączające bezprawność, należy wziąć pod uwagę, czy zlecenie usługi miało usprawiedliwiony cel oraz czy miało charakter konieczny do uzyskania tego celu, a także, czy było proporcjonalne w zestawieniu z zamierzonym i usprawiedliwionym celem.   Zawężająca wykładnia pojęcia „rozstrzygnięcie dotyczące praw rzeczowych na nieruchomości”. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 8 listopada 2019 r., III CZP 24/19 dr hab. Maciej Zachariasiewicz – Katedra Prawa Cywilnego, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie; radca prawny   W glosie omówiona została uchwała Sądu Najwyższego z 8.11.2019 r., zrywająca z dotychczasową wykładnią Kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.), według której wyrażenie sądowej zgody (przez osobę pozbawioną zdolności do czynności prawnej lub jej opiekuna) na zbycie nieruchomości położonej na terenie Polski objęte jest wyłączną jurysdykcją polskich sądów. Sąd Najwyższy odchodzi od niezwykle szerokiego rozumienia pojęcia „rozstrzygnięć dotyczących praw rzeczowych” na tle art. 11102 k.p.c. Autor wyraża aprobatę takiego kierunku wykładni przyjętego w uchwale.     W NUMERZE PONADTO: – Wykładnia pojęcia „wystąpienie z roszczeniem” w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 29 maja 2019 r., III CSK 91/17, Tomasz Adaszewski – Skład sądu odwoławczego w sytuacji zastosowania nadzwyczajnego obostrzenia kary na skutek przypisania popełnienia przestępstw skarbowych w warunkach ciągu przestępstw. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 13 czerwca 2023 r., I KZP 21/22, Adrian Zbiciak – Uwzględnienie przy ustalaniu prawa do emerytury oraz przy obliczaniu jej wysokości przypadających przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresów pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 8 czerwca 2022 r., III UZP 1/22, Kamil Antonów – Rezygnacja członka związku zawodowego z członkostwa w tej organizacji a ochrona przewidziana w art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2022 r., II PSKP 117/21, Janusz Żołyński – Kara pieniężna przewidziana w art. 127b ust. 1a ustawy – Prawo farmaceutyczne a postępowanie dotyczące naruszenia tzw. progów antykoncentracyjnych. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lutego 2023 r., II GSK 1987/22, Jacek Jagielski – Nadanie przez system teleinformatyczny identyfikatora pisma w doręczanym wydruku decyzji. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 maja 2022 r., I FSK 217/22, Grzegorz Sibiga

Stan prawny
ISBN
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

KodTowaru

NEP-0005:202312

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

PodglądDodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights