Promocja!

Orzecznictwo Sądów Polskich – Nr 1/2024

Original price was: 105,00 zł.Current price is: 78,75 zł.

Na stanie

SKU: 504663 Kategoria: Tag:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2024

Spis treści

1. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 29 kwietnia 2022 r., III CZP 62/22; art. 46e ust. 4 ustawy z 13.10.1995 r. – Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1683 ze zm.), str. 3Michał Łyszkowski – Związanie sądu powszechnego decyzją nadleśniczego ustalającą wysokość odszkodowania za szkody łowieckie, która nie została zakwestionowana w terminie okreś lonym w art. 46e ust. 4 Prawa łowieckiego. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 29 kwietnia 2022 r., III CZP 62/22, str. 142. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 10 maja 2023 r., II CSKP 1315/22; art. 49 ust. 2 ustawy z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267), art. 2 k.p.c. , str.  19Bartłomiej Krupowicz – Droga sądowa w sprawach o dotację celową na zadania własne gminy. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 10 maja 2023 r., II CSKP 1315/22, str. 273. Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 13 czerwca 2023 r., I KZP 22/22; art. 40 i 47 § 1 k.p.k., str. 36Jerzy Skorupka – Wyłączenie sędziego. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 13 czerwca 2023 r., I KZP 22/22, str. 514. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 maja 2023 r., I PSKP 20/22; art. 170 ust. 3 i 4, art. 171 ust. 1 ustawy z 16.11.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej AdministracjiSkarbowej (Dz.U. poz. 1948 ze zm.), art. 163 ust. 4 ustawy z 27.08.2009 r. o Służbie Celnej (Dz.U. poz. 1323 ze zm.) , str. 57Jarosław Jankowiak – Wygaśnięcie publicznoprawnego stosunku służby w ramach jego „przekształcenia się” w indywidualny stosunek pracy a prawo do odprawy pieniężnej z tego tytułu. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 maja 2023 r., I PSKP 20/22, str. 705. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 maja 2022 r., I PSKP 54/21; art. 4 rozporządzenia (WE) nr 864/07 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.07.2007 r. dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II”) (Dz.Urz. UE L 199, s. 40), art. 33 ustawy z 4.02.2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 1792 ze zm.), art. 435 § 1 k.c., str. 80Paweł Nowik – Metodologia poprawnego określenia prawa właściwego w świetle rozporządzenia Rzym II. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 maja 2022 r., I PSKP 54/21, str. 1016. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 listopada 2022 r., III FSK 811/22; art. 12a ust. 1 i 2 ustawy z 11.09.2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2021 r. poz. 183 ze zm.); art. 6 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.); art. 217 Konstytucji RP, str. 108Adam Bojarski – Napój gratisowy a opłata od środków spożywczych. Artykuł 12a ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 listopada 2022 r., III FSK 811/22, str. 1137. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 października 2022 r., III OSK 4468/21; art. 4 ust. 1 ustawy z 6.04.1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2023 r. poz. 166); art. 4 ust. 1 pkt 1–5, art. 4 ust. 2 ustawy z6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 902); art. 1 pkt 1 i 2 k.p.a.; art. 61 ust. 1 Konstytucji RP, str. 119Hanna Knysiak-Sudyka – Czy fundacja jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej? Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 października 2022 r., III OSK 4468/21, str. 1378. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 kwietnia 2023 r., I FPS 3/22; art. 19 ustawy z 31.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2023 r. poz. 259); art. 5a ustawy z 25.07.2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 137 ze zm.); art. 45 Konstytucji RP, str. 146Wojciech Chróścielewski – Wyłączenie sędziego z powodu zastrzeżeń co do jego niezawisłości i bezstronności na podstawie art. 5a Prawa o ustroju sądów administracyjnych a inne przesłanki wyłączenia sędziego.Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 kwietnia 2023 r., I FPS 3/22, str. 170

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis

W STYCZNIOWYM NUMERZE „ORZECZNICTWA SĄDÓW POLSKICH” REDAKCJA POLECA:   Wyłączenie sędziego. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 13 czerwca 2023 r., I KZP 22/22 prof. dr hab. Jerzy Skorupka – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski   Wymaganie przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, aby sprawy rozstrzygał niezależny sąd, obsadzony przez niezawisłego i bezstronnego sędziego, ma wykluczyć wszelką uzasadnioną wątpliwość obywateli realizujących prawo do sądu co do niezależności tego organu od czynników zewnętrznych oraz co do obiektywnego i bezstronnego rozpoznania ich sprawy. W glosie wyrażono aprobatę dla uchwały i podkreślono, że sędzia powinien być bezstronny nie tylko wtedy, gdy orzeka na rozprawie głównej, lecz także wtedy, gdy orzeka poza rozprawą w postępowaniach określonych w ustawie. Wniosku o wyłączenie sędziego nie może rozpoznać osoba, której sprawa jest identyczna.   Wyłączenie sędziego z powodu zastrzeżeń co do jego niezawisłości i bezstronności na podstawie art. 5a Prawa o ustroju sądów administracyjnych a inne przesłanki wyłączenia sędziego. Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 kwietnia 2023 r., I FPS 3/22 prof. dr hab. Wojciech Chróścielewski – Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowej Kontroli Administracji, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki   Przepisy art. 45 ust. 1 oraz art. 178 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej statuują zasadę niezawisłości sędziowskiej mającą zastosowanie we wszystkich procedurach sądowych, a więc, co oczywiste, także w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Autor glosy reprezentuje stanowisko, że przewidziany w art. 5a Prawa o ustroju sądów administracyjnych test niezawisłości i bezstronności sędziego stanowi de facto trzeci rodzaj wyłączenia sędziego, obok określonego w art. 18 i 19 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – wyłączenia obligatoryjnego i wyłączenia fakultatywnego. Jednocześnie ten tryb wyłączenia może być uznawany za lex specialis w stosunku do wyłączenia fakultatywnego. Glosator uważa przy tym, że ów test niezawisłości i bezstronności powinien zostać uregulowany w przepisach o charakterze procesowym, a nie ustrojowym, tak jak błędnie uczynił to ustawodawca.   Napój gratisowy a opłata od środków spożywczych. Art. 12a ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 listopada 2022 r., III FSK 811/22 dr Adam Bojarski – radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, Polska ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9951-5677   W wyniku wprowadzenia od 1.01.2021 r. opłaty od środków spożywczych pojawiła się następująca kwestia: czy tak zwany napój gratisowy podlega opłacie od środków spożywczych. Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca, a autor zgadza się z glosowanym wyrokiem. Kluczowa kwestia dotyczy ekwiwalentności świadczeń. Nie jest możliwe otrzymanie tzw. gratisowego drinka, jeżeli wcześniej nie zakupi się napoju. Wskazany wyrok jest jednym z pierwszych orzeczeń dotyczących przepisów ustawy o zdrowiu publicznym, zawierającym przepisy o opłacie od środków spożywczych oraz pierwszym wyrokiem wydanym przez Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie tzw. napojów gratisowych. Autor aprobuje poglądy wyrażone w analizowanym wyroku i uważa, że orzeczenie to może stać się w przyszłości cenną wskazówką dla składów orzekających.   W NUMERZE PONADTO: – Związanie sądu powszechnego decyzją nadleśniczego ustalającą wysokość odszkodowania za szkody łowieckie, która nie została zakwestionowana w terminie określonym w art. 46e ust. 4 Prawa łowieckiego. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 29 kwietnia 2022 r., III CZP 62/22, Michał Łyszkowski – Droga sądowa w sprawach o dotację celową na zadania własne gminy. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 10 maja 2023 r., II CSKP 1315/22, Bartłomiej Krupowicz – Wygaśnięcie publicznoprawnego stosunku służby w ramach jego „przekształcenia się” w indywidualny stosunek pracy a prawo do odprawy pieniężnej z tego tytułu. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 maja 2023 r., I PSKP 20/22, Jarosław Jankowiak – Metodologia poprawnego określenia prawa właściwego w świetle rozporządzenia Rzym II. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 maja 2022 r., I PSKP 54/21, Paweł Nowik – Czy fundacja jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej? Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 października 2022 r., III OSK 4468/21, Hanna Knysiak-Sudyka

Stan prawny
ISBN
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

KodTowaru

NEP-0005:202401

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

PodglądDodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights