Promocja!

Prawo upadłościowe. Komentarz

183,20 

Rafał Adamus prof. ucz. UO

Opis

Publikacja stanowi praktyczny komentarz do ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1228 ze zm.), stanowiącej uregulowanie kwestii związanych z:

zasadą wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami;
zasadą dochodzenia roszczeń od niewypłacalnych dłużników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej;
skutkami ogłoszenia upadłości;
zasadą umarzania zobowiązań upadłego będącego osobą fizyczną;
postępowaniem w przedmiocie ogłoszenia upadłości;
zabezpieczeniem majątku dłużnika;
zgłoszeniem i umorzeniem wierzytelności;
likwidacją masy upadłości;
podziałem funduszów masy upadłości i sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo;
postępowaniem w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;
zakresem międzynarodowego postępowania upadłościowego.

Komentarz ma na celu możliwie jak najszersze przedstawienie zagadnień związanych z niewypłacalnością dłużnika w oparciu o bogaty dorobek orzecznictwa i doktryny prawa. Autor wyczerpująco omawia zagadnienia zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej, uwzględniając wszystkie problemy i spory doktrynalne. W komentarzu uwzględniono również, szczególnie ważne dla praktyki, obszary graniczne Prawa upadłościowego i szeregu ważnych instytucji prawa prywatnego i publicznego. Autor wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie praktyczne czynnego radcy prawnego oraz teoretyka Prawa upadłościowego.
Komentarza zawiera omówienie najnowszych zmian legislacyjnych w Prawie upadłościowym, wprowadzonych m.in.:

ustawą z 28.5.2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1080), która ma na celu zwiększenie transparentności postępowania upadłościowego, dostosowanie postępowania w ramach upadłości konsumenckiej oraz przepisów dotyczących elektronizacji postępowania upadłościowego do rozwiązań przyjętych w ustawie z 6.12.2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, a także zapewnienie spójności z rozwiązaniami wprowadzonymi ustawą z 30.8.2019 r. – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw; wejście w życje 1.12.2021 r.
ustawą z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320 ze zm.), która wprowadziła zmiany związane z utworzeniem adresu do doręczeń elektronicznych; wejście w życie 5.10.2021 r.;
ustawą z 30.8.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802 ze zm.), która m.in.: wprowadziła możliwość wystąpienia o ogłoszenie upadłości przez osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej w procedurze uproszczonej, tj. bez wyznaczania sędziego-komisarza; umożliwiła zawieranie przez dłużników układów z wierzycielami, z ograniczonym do minimum udziałem sądu, pod kierunkiem licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, który będzie jednocześnie czuwał nad wykonaniem tzw. układu; zlikwidowała konieczność badania przez sąd – na etapie ogłaszania upadłości – zawinienia dłużnika w doprowadzeniu lub pogłębieniu stanu niewypłacalności; wprowadziła regulacje dotyczące dłużnika, który nie jest przedsiębiorcą, dot. przeprowadzenia szybkiej sprzedaży całego podlegającego egzekucji majątku w trybie przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack); skróciła plan spłaty wierzycieli w przypadku spłaty zobowiązań przez dłużnika na poziomie co najmniej 50%; przyjęła rozwiązania, zgodnie z którymi umorzenie zobowiązań bez planu spłat będzie miało charakter warunkowy; wprowadziła obowiązek zgłoszenia wierzytelności bezpośrednio doradcy restrukturyzacyjnemu pełniącemu funkcję syndyka; wejście w życie 1.12.2020 r., 24.3.2020 r., 8.10.2019 r.;
ustawą z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655 ze zm.), która wprowadziła zmiany dotyczące m.in. przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością objętej restrukturyzacją; wejście w życie 1.3.2021 r.
ustawą z 4.4.2019 r. o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 912), która m.in. określiła kryteria wyznaczania doradców restrukturyzacyjnych do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego, zarządcy albo syndyka w konkretnych postępowaniach, przyznała w stosunku do doradców restrukturyzacyjnych kompetencje nadzorcze Ministrowi Sprawiedliwości, umożliwiła zawieszenie bądź cofnięcie licencji doradcy, w sytuacji gdy uporczywie lub rażąco narusza przepisy prawa; wejście w życie 1.1.2020 r.;
ustawą z 6.12.2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55 ze zm.), która sprecyzowała zakres danych, jakie powinny być zawarte we wniosku o ogłoszenie upadłości wraz z ujawnieniem informacji o tej czynności w Rejestrze oraz wprowadziła obowiązek wnoszenia pism procesowych i dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Ustawa reguluje również postępowanie upadłościowe członków grupy przedsiębiorców oraz wszelkie kwestie ujawniania informacji o postępowaniu w Rejestrze; wejście w życie 1.7.2021 r.;
ustawą z 26.1.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 398 ze zm.), która m.in. zmieniła przepisy stanowiące podstawę ustanawiania kurateli w prawie upadłościowym; wejście w życie 1.7.2021 r.

Komentarz jest adresowany przede wszystkim do prawników praktyków: sędziów oraz ich asystentów, adwokatów, radców prawnych, sędziów-komisarzy, syndyków, zarządców czy nadzorców sądowych, referendarzy sądowych, a także aplikantów, biegłych sądowych w sprawach upadłościowych, księgowych oraz wierzycieli i upadłych.

Informacje dodatkowe

Waga 1220 g
Wymiary 135 × 220 mm
Dostępność

Dostępny

Rok publikacji
Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

ISBN

978-83-8198-606-9

Liczba stron

1344

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.