Promocja!

Monitor Prawniczy Nr 9/2022

68,00 

SKU: 20912 Kategorie: ,

Opis

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze.
W numerze 9/2022 „Monitora Prawniczego” polecamy:

dr Anna Dziergawka „Zmiana wyroku konsensualnego przez sąd odwoławczy”. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy zmiana wyroku konsensualnego przez sąd odwoławczy jest możliwa i czy odbywa się na ogólnych zasadach wyrażonych w Kodeksie postępowania karnego. Autorka wyraża stanowisko, że sąd odwoławczy ma ograniczone możliwości orzekania reformatoryjnego, które jest uzależnione od uzyskania ponownego porozumienia stron. W publikacji zawarto postulat, aby sąd odwoławczy, rozpoznając apelację od wyroku konsensualnego, w pierwszej kolejności dążył do wydania orzeczenia reformatoryjnego, a dopiero ultima ratio kasatoryjnego.
Paulina Śliwińska „Pisemne zeznania świadków w praktyce sądowej”. Ustawą o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z 4.7.2019 r. wprowadzono możliwość złożenia przez świadków zeznań na piśmie stosownie do art. 271[1] KPC. Poniższy artykuł podejmuje próbę analizy praktycznych aspektów stosowania nowego przepisu, a także obejmuje rozważania związane z wątpliwościami, jakie mogą powstać na etapie pozyskiwania pisemnych zeznań świadków, a także na etapie weryfikowania i oceny ich treści.
Małgorzata Wojciechowicz „Opieka naprzemienna i rodzinne postępowanie informacyjne na tle projektowanych zmian”. Celem artykułu jest ocena skutków regulacji zawartych w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw w przedmiocie opieki naprzemiennej i rodzinnego postępowania informacyjnego.
Wojciech Dybka „Granice obowiązku gromadzenia przez sąd z urzędu materiału dowodowego w sprawach konsumenckich. Cz. 1″. Prawo UE wywiera coraz większy wpływ na krajowe przepisy regulujące postępowanie w sprawach konsumenckich. Implementacja wymogów wynikających z unijnej zasady efektywności jest jednak trudnym zadaniem z uwagi na fakt, że prawo UE nie reguluje w sposób kompleksowy obowiązków po stronie sądów krajowych, zmierzających do zagwarantowania konsumentom ochrony prawnej przewidzianej w przepisach prawa materialnego. Pierwsza część niniejszego opracowania zmierza do sprecyzowania, w oparciu o dotychczasowe orzecznictwo TSUE, zakresu obowiązku gromadzenia przez sąd z urzędu materiału dowodowego pozwalającego na zbadanie, czy rozpoznawana przez niego sprawa ma charakter konsumencki. Zdaniem autora, obowiązek ten ma ogólniejszy charakter, niż wynikałoby to z wyroku TSUE w sprawie Faber, C-497/131.
dr Joanna Pawlikowska „Ogólna charakterystyka stosunku prawnego powstającego w wyniku ustalenia utworu w rozumieniu prawa autorskiego”. Współcześnie ustalenie utworu stanowi zdarzenie prawne, które daje początek szeregu stosunkom prawnym, z których jedne mogą być zależne od woli twórcy, inne zaś są od niej niezależne, jednak i jedne, i drugie są zdeterminowane przez obowiązujące unormowania prawne. Objęcie dzieła ochroną autorskoprawną jest zatem związane z faktem samego ustalenia utworu, przez które należy rozumieć zakomunikowanie (uzewnętrznienie) dzieła osobie trzeciej. Cechą charakterystyczną stosunków prawnych powstających w związku z ustaleniem utworu w rozumieniu prawa autorskiego jest niejednolitość ich charakteru oraz treści. W konsekwencji – z uwagi na ową złożoność – mamy do czynienia zarówno z cywilnymi prawami i obowiązkami, jak i z sytuacją normowania kwestii organizacyjnych, finansowych, proceduralnych (odpowiedzialności i cywilnej, i karnej).
Łukasz Drożdżowski „Wniesienie sprzeciwu od orzeczenia SKO – glosa – II Ca 1108/21″. Glosowane orzeczenie omawia ocenę skutków naruszenia przepisów postępowania administracyjnego w zakresie doręczeń elektronicznych, o których mowa w art. art. 391 KPA – w brzmieniu sprzed 5.10.2021 r. – na przebieg postępowania przed sądem powszechnym w sprawie sprzeciwu od orzeczenia samorządowego kolegium odwoławczego (art. 80 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami).

W Monitorze Prawniczym znajdziesz:

Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie.
Fachowe opinie i analizy zagadnień problemowych.
Przegląd najistotniejszego, nowego orzecznictwa.
Aktualności z sal sądowych.
Obszerne dodatki tematyczne.
Odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji.

Informacje dodatkowe

Waga 180 g
Wymiary 209 × 287 mm
Dostępność

Dostępny

Rok publikacji
Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

Liczba stron

56

ISBN

977123065022817

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.